Новини

Обратно Съдържателен обхват и приоритети на Столична програма "Култура" през 2009 г.

Географският обхват на Столична програма „Култура” включва територията на Столична голяма община.

Времеви обхват на Столична програма „Култура” – в рамките на календарната 2009 г.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

·        София – 130 години столица на  България

·        София – по-красив и одухотворен град

·        София – кандидат за европейска столица на културата

Цели на Програмата:

През 2009 г. Столична програма „Култура” чрез съфинансиране цели подкрепата на:

·        проекти, които разнообразяват и обогатяват градската култура и живот в София;

·        проекти, които утвърждават добрите европейски практики, насърчават културния обмен и позволяват приобщаване към европейските ценности;

·        проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот от център към периферия;

·        проекти, които създават условия и позволяват равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси;

·        проекти, които насърчават развитието на младежта и активното й включване в културния живот на столицата;

·        проекти, свързани с годишнини на значими български творци от миналото, с принос към София;

·        проекти, които приобщават различни социални групи в риск от изолация, към културния живот и практики в столицата и спомагат равностойно вписване в съвременните културни процеси;

·        идеи за прояви в открито градско пространство;

·        проекти, които се основават на иновативни идеи и практики;

·        проекти, които са интердисциплинарни по своя характер;

·        проекти, които социализират обществено значими културни прояви чрез електронните медии.

През 2009 г. Програмата не подкрепя:

·        разходи за текущата дeйност по поддръжка на общински сгради, покриване на режийни разноски, дългове и т.н. на общински и държавни имоти;

·        разходи за възнаграждения на служители в общински и държавни институции;

·        проекти за вече субсидирани дейности на общински и държавни институции (дейности от програмата, репертоара и т.н.);

·        инвестиционни проекти и строително-монтажни работи, с изключение на проучване, опазване, реставрация, реконструкция, консервация и социализация на недвижими паметници на културата;

·        проекти с неуредени права съгласно Закона за авторските и сродни права;

·        откупки на авторски работи в областта на изобразителното изкуство и музиката;

·        честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;

·        проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и противопоставяне на етническа и религиозна основа;

·        дейности, които дискриминират отделни групи и суб-култури по полов признак или на основа сексуална ориентация, или ги представят в неблагоприятна светлина;

·        проекти за акции и дейности на политически партии.

ПРИОРИТЕТИ И СЕСИИ НА СП „КУЛТУРА” ПРЕЗ 2009 г.

Приоритет 1. Мултижанрови и интегрални проекти

Мултижанрови проекти, като работни ателиета, творчески срещи, семинари, симпозиуми, конгреси, фестивали, събори и т.н., които се случват на територията на София-град, обогатяват и разнообразяват културния живот на столицата и са изразители на идеи и тенденции в съвременното изкуство и култура и на добрите европейски практики.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 15 000 лв.

Приоритет 2. Сценични събития в областта на театъра, музиката, балета, цирка, тематични програми и прояви 

Приоритетът включва и дебютни проекти, които представят работи и идеи на артисти и автори започващи професионалния си път. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуалния артист или екипа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 40 000 лв.

Приоритет 3. Произведения на аудио и визуалните изкуства

Приоритетът включва и дебютни проекти, които представят работи и идеи на артисти и автори започващи професионалния си път. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуалния артист или екипа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 40 000 лв.

Приоритет 4. Изобразително изкуство, пластични изкуства, изложби и каталози

Приоритетът включва и дебютни проекти, които представят работи и идеи на автори започващи професионалния си път. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуалния артист или екипа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 20 000 лв.

Приоритет 5. Литература, културна периодика и художествен превод

Проекти насърчаващи развитието и многообразието на книгоиздаването, на културната периодика чрез стимулиране на издания за критическо писане и представяне на теоретични разработки по теми свързани със съвременната култура и изкуство, културология, изкуствознание, театрознание, литературознание, кинознание, музикознание и др.

Приоритетът включва и дебютни проекти, които представят работи и идеи на автори започващи професионалния си път. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуалния артист или екипа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 6 000 лв.

Приоритет 6. Междукултурен диалог и мобилност

По този приоритет могат да кандидатстват два вида проекти:

1.     Проекти свързани с индивидуални или групови участия на български граждани в различни международни форуми за изкуство и култура в страните от Европа.

2.     Проекти свързани с индивидуални и групови гостувания на чужди граждани у нас с цел участие във форуми за изкуство и култура.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 5 000 лв. от размера на пътните разходи.

Приоритет 7. Съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз и резидентски програми

Проекти в областта на съвременната култура и изкуства, които са били вече одобрени за финансиране по някоя програма на Европейския съюз.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 8. Историческо наследство, социализация на недвижими паметници на културата и културни традиции на столицата

1. Проекти свързани с проучване, опазване, реставрация, консервация и социализация на недвижими паметници на културата на територията на София-град.

2. Проекти за изработване на материали за София свързани с историческото наследство, културния туризъм и представящи града като привлекателна туристическа и културна дестинация в Европа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г.Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет, по точка 1, на един проект: 30 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет, по точка 2, на един проект: 3 000 лв.

Приоритет 9. Любителско изкуство и детско творчество

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г.Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 3 000 лв.

 

През 2009 г. се обявяват 2 сесии на Столична програма „Култура”:

І сесия – срок за подаване на проекти 16 март – 17 април 2009 г.

ІІ сесия – срок за подаване на проекти 1 юни – 30 юни 2009 г.

Предложенията се приемат в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 (един) бр. на електронен носител, в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, стая № 410, дясно, Надежда Семова.

За повече информация тел.: 987-78-94, Ирина Занева,

                                                      986-22-78, Живка Такева – Първанова,

                                                      986-22-75, Надежда Семова.

Формулярът за кандидатстване, Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 можете да изтеглите от ТУК.