Новини

Обратно Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД

 

Публикувано на 06.04.2022 г.

 

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ
на кандидатите в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД

 

I. Допуснатите до класиране кандидати се класират в следния ред:

1. Т. Попов

2. Г. Калпачка

3. Св. Тодоров

4. Ст. Томов

5. Ив. Лулчев

6. В. Ангелова

7. Л. Томов

8. К. Чаушев

9. К. Гергинова

10. Св. Костов

11. Р. Иванов

 

 

Публикувано на 01.03.2022 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до участие в устната част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД

I. Допускат се до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Ив. Лулчев
 2. Ж. Янева
 3. Т. Попов
 4. В. Ангелова
 5. Св. Костов
 6. Р. Иванов
 7. Ст. Томов
 8. Л. Томов
 9. К. Чаушев
 10. Г. Калпачка
 11. Кр. Гергинова
 12. Св. Тодоров

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1. Н. Стоянова – кандидатът не е представил в указания срок бизнес-програма.
 2. М. Манова – кандидатът не е представил в указания срок бизнес-програма. 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 08.03.2022 г. от 13:30 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33 – Зала № 5, за провеждане на устната част от конкурса, при следния график:

 1. Ив. Лулчев – от 13:30 ч.
 2. Ж. Янева – от 13:45 ч.
 3. Т. Попов – от 14:00 ч.
 4. В. Ангелова – от 14:15 ч.
 5. Св. Костов – от 14:30 ч.
 6. Р. Иванов – 14:45 ч.
 7. Ст. Томов – от 15:00 ч.
 8. Л. Томов – от 15:15 ч.
 9. К. Чаушев – от 15:30 ч.
 10. Г. Калпачка – от 15:45 ч.
 11. Кр. Гергинова – от 16:00 ч.
 12. Св. Тодоров – от 16:15 ч.

Публикувано на 04.11.2021 г.

 

СПИСЪК
 НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до участие в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД

 

I. Допускат се до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Ж. Янева – вх. № СОА21-ГР94-4979/24.09.2021 г.;
 2. Св. Костов – вх. № СОА21-ТД26-11276/24.09.2021 г.;
 3. Н. Стоянова – вх. № СОА21-ГР94-4956/23.09.2021 г.;
 4. М. Манова – вх. № № СОА21-ГР94-4876/17.09.2021 г.;
 5. К. Чаушев – вх. № СОА21-ТД26-11109/20.09.2021 г.;
 6. Т. Попов – вх. № СОА21-ГР94-4671/02.09.2021 г.;
 7. В. Ангелова – вх. № СОА21-ГР94-4930/21.09.2021 г.;
 8. Ив. Лулчев – вх. № СОА21-ГР94-4913/21.09.2021 г.;
 9. Кр. Гергинова – вх. № СОА21-ГР94-4886/20.09.2021 г.;
 10. Г. Калпачка – вх. № СОА21-ГР94-4538/26.08.2021 г.;
 11. Св. Тодоров – вх. № СОА21-ГР94-4923/21.09.2021 г.;
 12. Р. Иванов – вх. № СОА21-ГР94-4927/21.09.2021 г.;
 13. Ст. Томов – вх. № СОА21-ГР94-4729/09.09.2021 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1. Л. Томов – вх. № СОА21-ГР94-4780/13.09.2021 г.;
 2. М. Калчев – вх. № СОА2-ГР94-4935/21.09.2021 г.

Основание за недопускане – кандидатите не са представили необходимите документи, удостоверяващи най-малко 5-годишен професионален опит съгласно Решение № 405 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет и Обявата.
 

Допуснатите кандидати разполагат със срок от 14 календарни дни да представят бизнес-програмата (05.11.2021 г. – 18.11.2021 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД с препоръчителен обем до 20 печатни страници, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg


 

 

П У Б Л И Ч Н А  П О К А Н А

за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 21, ал. 1 и § 3., ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби от Закона за публичните предприятия, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на основание Решение № 405 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет, обявено на 30.07.2021 г.

 

ОБЯВЯВА:

Конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД, ЕИК: 130101740, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Подуяне“, ж.к. „Суха река", бл. 18, при следните условия:

I. Условия за допустимост на кандидатите:

1. До участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД се допуска лице, което:

1.1. е български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. има образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока;

1.3. има най-малко 5 години професионален опит;

1.4. не е поставено под запрещение;

1.5. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;

1.7. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление за неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

1.10. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет или секретар на община;

1.12. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД;

1.13. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД;

1.14. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

1.15. отговаря на други изисквания, предвидени в Устава на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД.

За удостоверяване на посочените обстоятелства, кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 2 към Публичната покана.

Проверката за наличие на обстоятелствата по т. 1.1. – 1.10. и т. 1.15. се извършва от Комисията за номиниране при проверка на допустимостта на кандидата.

Проверката за наличие на обстоятелствата по т. 1.11. – 1.14. се извършва преди одобряването на класирания кандидат от Столичния общински съвет.

2. Като независим член на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД кандидатът следва да отговаря и на изискванията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, съответно чл. 29 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, както следва:

2.1. не е служител в публичното предприятие;

2.2. не е акционер в същото публично предприятие;

2.3. не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

2.4. не е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество и

2.5. не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

За удостоверяване на посочените обстоятелства, кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 3 към Публичната покана.

II. Необходими документи за участие в конкурса:

1. писмено заявление за участие по образец – Приложение № 1;
2. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, съответно чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала – Приложение № 2;
3. декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства по чл. 23, ал. 2 - 3 от Закона за публичните предприятия и чл. 29 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала – Приложение № 3;
4. автобиография;
5. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
6. копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит);
7. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се удостоверяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 на министъра на правосъдието от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 7 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от Наказателния кодекс. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

III. Документите по т. II се приемат в срок от 45 (четиридесет и пет) дни от публикуването на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 до 19:30 ч. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, и с надпис:
„За участие в публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД“.
На плика се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка.

IV. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи Комисията за номиниране публикува на интернет страницата на Столична община списък с допуснатите кандидати, като определя срок от 14 календарни дни за представяне на бизнес програма от страна на допуснатите кандидати, който срок започва да тече от датата на уведомяването им.

V. На допуснатите кандидати Комисията за номиниране, чрез администрацията на Столична община, предоставя шестмесечния междинен финансов отчет с финансов одит и деветмесечния междинен финансов отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния доклад за дейността на дружеството.

VI. Процедурата за номиниране включва два етапа – писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап е „Много добър (4,50)“. Кандидат, получил по-ниска оценка от „Много добър (4,50)“ на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

VII. Критерии за подбор и методика за оценка:

1. Средноаритметична оценка (от 2 до 6 – от много неподходящ до много подходящ) на бизнес програмата на кандидата в съответствие със следните показатели:

1.1. Ясна бизнес стратегия – оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите;

1.2. Степен на познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея – оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите на дружеството, както и на релевантната нормативната уредба;

1.3. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в програмата мерки;

1.4. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана – оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност;

1.5. Познаване на пазара и пазарните сегменти – доколко ясно е описана спецификата на пазара, както и отделните му сегменти, описание на общия обем на пазара и делът на дружеството в него, очаквания за развитие на пазара;

1.6. Планиран социален ефект – оценява се доколко в плана са включени мерки, целящи ясно различим социален ефект.

2. познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея;
3. професионален опит на кандидата;
4. образователен ценз;
5. опит в управлението на проекти;
6. комуникационни и аналитични умения на кандидата.

Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по шестобалната система, като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да получи, след преминаване през двата етапа на процедурата, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.

VIII. Начин за комуникация с Комисията за номиниране:
• Георги Божинов – 029377-472, e-mail: georgi.bozhinov@sofia.bg, юрисконсулт в направление „Финанси и здравеопазване“;
• Георги Стоянов – 029377-510, e-mail: georgi.stoyanov@sofia.bg, мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки и търгове“.


Вътрешни правила за работа на комисията за номиниране за публичен подбор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД