Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД и на „Спортна София – 2000” ЕАД

Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове  на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД,  ЕИК 831835134  и на членове на съвета на директорите на „Спортна София – 2000” ЕАД, ЕИК 130328274

 

 

СТОЛИЧНИЯТ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 

 

на основание чл.21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №311  по Протокол №34 от 08.06.2017 г. на Столичния общински съвет

 


О Б Я В Я В АПроцедура за публичен подбор за избор на членове  на съвета на директорите на:
1.  „Софийски имоти” ЕАД,  ЕИК 831835134;
2. „Спортна София – 2000” ЕАД, ЕИК 130328274.
 

І. Изисквания към кандидатите:

- висше образование;
- най-малко 3 /три/ години управленски опит;
- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са  реабилитирани;
- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и да заемат материалноотчетническа длъжност;

ІІ. Необходими документи:
1. писмено заявление за участие в публичния подбор (свободен текст);
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
4. нотариално  заверено копие от документ, удостоверяващ трудов и/или осигурителен стаж;
5. свидетелство за съдимост;
6. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 29, ал. 1, т. 3 – 8 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, която се представя в момента на сключване на договора за управление;
8. бизнес програма за развитие на дружествата, която кандидатите следва да  представят до 25  дни от уведомяването им за допускане до публичния подбор.

 

ІІІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи, с изключение на бизнес програмата по т.8,  в срок от един месец от настоящото обявление, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33. 

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и телефон за обратна  връзка. 

За допълнителна информация: +3592/981 06 55;

Декларация № 1
Декларация № 2