Новини

Обратно Обява за процедура за публичен подбор за избор управител на „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317 и управител на „Географска информационна система – София ” ЕООД, ЕИК 000656403


СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


На основание чл.21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №752 по Протокол №24 от 24.11.2016 г. на Столичния общински съвет – т.ІІ

О Б Я В Я В А


Процедура за публичен подбор за избор управител на:

- „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317;

- „Географска информационна система – София ” ЕООД, ЕИК 000656403


І. Изисквания към кандидатите:

- висше образование;

- общ трудов стаж от който не по-малко от 3 /три/ години управленски опит;

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; - да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

ІІ. Необходими документи:

1. писмено заявление за участие в публичния подбор (свободен текст);

2. автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит;

3. нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

4. документ за трудов стаж (заверено копие на трудова, осигурителна или служебна книжка, включително служебна бележка или удостоверение от работодател, договор за управление и контрол и др);

5. свидетелство за съдимост;

6. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

7. декларация, че не са налице пречки по чл.29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, която се представя в момента на сключване на договора за управление;

8. бизнес програма за развитие на дружеството, която кандидатите следва да представят до 30 дни от уведомяването им за допускане до публичния подбор.

ІІІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи, с изключение на бизнес програмата по т.8, в срок от един месец от настоящото обявление, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и телефон за обратна връзка. За допълнителна информация: +3592/981 06 55;


Декларации