Назад

Заседание № 61 от 27.09.2018 година

 

ДНЕВЕН РЕД
 на 61-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 27 септември  2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа


1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6482/05.09.2018 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към  31.12.2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 674 по т. 1, обявено на 04.10.2018 г.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

 
2. Връщане за ново обсъждане на Решение № 509 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет в частта на § 68 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, върнато със ЗАЯВЛЕНИЕ  № СОА18-ВК08-9923/08.08.2018 г. на кмета на СО Йорданка Фандъкова, на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 675 по т. 2, обявено на 04.10.2018 г.

 
3. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6552/13/26.07.2018 г. относно проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община.
Докл. Иван Илиев, Николай Стойнев, Миглена Горанова
Решение № 676 по т. 3, обявено на 04.10.2018 г.

Приложение № 1
Частично оспорено по адм. дело № 2510/2019 г. на Административен съд - София-град, XI троен състав.
 
4. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/2/21.05.2018 г. относно одобряване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения по чл. 34 от наредбата за ПОРИМДЕРДТСО в Северен парк – главен вход от ул. „Ген. Никола Жеков“ и вход от ул. „Народни будители“ (кв. „Свобода“), район „Надежда“, по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 677 по т. 4, обявено на 04.10.2018 г.

 
5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/4/05.06.2018 г. относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I-"за парк", кв. 861, м. "Триъгълника", район "Надежда", по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 678 по т. 5, обявено на 04.10.2018 г.

 
6. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/6/05.06.2018 г. относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в УПИ II-"за озеленяване с режим ТГО и тп", кв. 86, м. "Надежда част 2а и 2б", район "Надежда" по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 679 по т. 6, обявено на 04.10.2018 г.

 
7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6478/05.09.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т.44 - о.т.43, създаване на нова задънена улица от о. т. 44а (нова) до о. т. 44б (нова); изменение на плана за регулацията и застрояване на УПИ II-301 за създаване на нови УПИ II-301 „за жс” и УПИ VIII-301 „за жс“, кв. 13а, м. „Мало Бучино“, район „Овча купел”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 680 по т. 7, обявено на 04.10.2018 г.

 
8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6865/19.09.2018 г. относно приемане на актуализиран график на процеса по разработване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии, започнал съгласно Решение № 132 по Протокол № 29/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 681 по т. 8, обявено на 04.10.2018 г.
Приложение № 1

 
9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6902/20.09.2018 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала  на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 682 по т. 9, обявено на 04.10.2018 г.

 
10. Доклад вх.№СОА18-ВК66-6665/1/20.09.2018 г. относно промени в поименния състав на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 683 по т. 10, обявено на 04.10.2018 г.

 
11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6904/20.09.2018 г. относно даване на съгласие „Спортна София - 2000“ ЕАД да разходва собствени средства за вертикална планировка – ремонт на алейна мрежа с площ 2 500 кв. м. в Многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане“, „Зона Б-5-4“, УПИ II, кв. 1А.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 684 по т. 11, обявено на 04.10.2018 г.

 
12. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16627/7/05.09.2018 г. относно изменение на Решение № 849 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Борислав Борисов, Савина Савова
Решение № 685 по т. 12, обявено на 04.10.2018 г.

 
13. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8900/1/20.09.2018 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, филиал „Изгрев“, на част от имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 686 по т. 13, обявено на 04.10.2018 г.

 
14. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-7912/8/22.08.2018 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал.3 от  ЗОС, на идеална част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2721, с площ от 383 кв. м., съставляващ УПИ V-за тп, кв. 77, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда -1“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 687 по т. 14, обявено на 04.10.2018 г.

 
15. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2172/12/23.08.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в поземлен имот с идентификатор 68134.2048.661, който по действащия план за регулация попада частично в урегулиран поземлен имот II, отреден за „общински център“ от квартал № 54 по плана на местност квартал „Симеоново“ и булевард „Симеоновско шосе“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 688 по т. 15, обявено на 04.10.2018 г.

 
16. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7644/1/20.08.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ II  „за ДСО, промишлено строителство, материално техническа база“ и улица между о.т.46, о.т.380а, о.т.383 и о.т.113 от кв.1, с. Казичене, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 689 по т. 16, обявено на 04.10.2018 г.

 
17. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7531/3/07.09.2018 г. относно определяне на оценка за част от поземлен имот с идентификатор 11884.5956.23 по КККР, местност „Магарански ливади“, землище с. Войняговци, район Нови Искър, с предоставено право на ползване по смисъла на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 690 по т. 17, обявено на 04.10.2018 г.

 
18. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7887/1/20.09.2018 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Люлин“, филиал „Банкя“, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ две помещение (гишета) в сградата на районната администрация с идентификатор 02659.2193.476.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящи се в гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1, за срок от 5 години.
Докл. Рангел Марков
Решение № 691 по т. 18, обявено на 04.10.2018 г.

 
19. Питане вх.№  СОА18-ГР94-3733/12.07.2018 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно състояние на базите за ученически отдих, собственост на Столична община.
Отговор по т. 19
 
20. Питане вх.№ СОА18-ГР94-4266/08.08.2018 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно състоянието на конете от конната база в „Борисовата градина“.
Отговор по т. 20
 
21. Доклад вх.№СОА18-ВК66-6980/25.09.2018 г. относно определяне на ликвидатор и продължаване срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация, „Медицински център XVI – София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център  I - Банкя“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 692 по т. 21, обявено на 04.10.2018 г.
 
22. Доклад вх.№ СОА18-ПП00-2/15/21.09.2018 г.  относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24 б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите  на устойчивото развитие“, финансиран по Програма Europe Аid  на Европейската комисия.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 693 по т. 22, обявено на 04.10.2018 г.

23. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-405/1/21.09.2018 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Диагностично-консултативeн център XXX - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 694 по т. 23, обявено на 04.10.2018 г.

 
24. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15901/7/25.09.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Театър „Ателие 313“ върху  имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.1108.48.7 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящи се в гр. София, ул. „Спас Вацов“ № 313, за срок от 5 /пет/ години, и осигуряване на годишна целева субсидия за издръжка и поддръжка на Театър „Ателие 313“, в размер на 12 000, 00 лева годишно, за всяка година от петгодишния срок.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 695 по т. 24, обявено на 04.10.2018 г.

     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)