Решение № 112 от 22.02.2018 година

За участие на Столична община в проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие” (Walk the Global Walk) пo Програма Europe Aid на Европейската комисия.

Решение № 111 от 22.02.2018 година

3a oтпускане на еднократна безвъзвездна парична помощ на служител от Столична община.

Решение № 110 от 22.02.2018 година

За именуване на улица на територията на Район „Витоша”.

Решение № 109 от 22.02.2018 година

За именуване на безименна улица на територията на Район „Триадица” - СО.

Решение № 108 от 22.02.2018 година

За отдаване под наем без търг или конкурс, на самостоятелен обект в сграда за обслужваща дейност за битови услуги - поща с идентификатор 39791.6003.509.5.2, с площ от 30,00 кв.м., АОС 6611/25.04.2017 г., за срок до 30.12.2025 г., на „Български пощи” ЕАД, ЕИК 121396123 за извършване на пощенски услуги.

Решение № 107 от 22.02.2018 година

За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с проект за изменение на ПРЗ, относно УПИ I-786, 3148, кв. 25, с. Лозен, чрез разделянето му на два самостоятелни УПИ I-786 и УПИ XVIII-3148.

Решение № 106 от 22.02.2018 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.

Решение № 105 от 22.02.2018 година

За процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, касаещ проектен УПИ II-565а, кв. 12а, изключен от действащия регулационен план на м. „Суха река - Запад”.

Решение № 104 от 22.02.2018 година

За обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско - юношеския спорт в Столична община за 2018 година.

Приложение

Решение № 103 от 22.02.2018 година

За приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София - Европейска столица на спорта” за 2017 г.

Приложение № 1

Решение № 102 от 22.02.2018 година

За приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2017 г., годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2017 г. на Асоциация за развитие на София (финансов отчет), основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2018 г. и бюджет за 2018 г.

Приложение № 1, 2, 3

Решение № 101 от 22.02.2018 година

За приемане на дарение на недвижими имоти - частна собственост и дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район „Красна поляна”.

Решение № 100 от 22.02.2018 година

За приемане на решение по подписка вх.№ СОА16-ГР94-6199/14.09.2016 г. с предложения за подобряване качеството на обществения транспорт на с. Владая, кв. Княжево, местностите Килиите, Десети километър, Черния кос и Мала кория от инициативен комитет, избран съобразно чл. 47 от ЗПУГДВМС.

Приложение № 1

Решение № 99 от 22.02.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-792, 2301 „за спортна зала, КОО и ТП", кв. 5 и изменение на уличната регулация между о.т. 27 и о.т. 28=3 на бул. „Проф. Цветан Лазаров” и между о.т. 34 и о.т. 35 на ул. „Хайделберг” за предвиждане на пешеходна алея, м. „Комуникационна връзка ж.к. Дружба - 2 част", район „Искър".

Решение № 98 от 22.02.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-263 „за жилищно строителство и магазини", кв. 410, м. „Зони Г - Центъра" (част), район „Средец", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Зони Г - Центъра" (част) в обхват: бул. „Витоша", бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Фритьоф Нансен", бул. „Евлоги Георгиев", ул. „Шести септември", ул. „Граф Игнатиев", ул. „Княз Александър I-ви", ул. „Алабин", бул. „Витоша", одобрен с Решение № 821 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС.

Решение № 97 от 22.02.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на нов УПИ VI-1990, 2278, кв. 143а и изменение на плана за улична регулация от о.т. 622в до о.т. 622д, м. „с. Лозен”, Район „Панчарево”.

Решение № 96 от 22.02.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на нов УПИ I-89 „за ЖС и трафопост” и нов УПИ II-4229, 4230, 4231 „за ЖС”, кв. 65 и улица от о.т. 212 до о.т. 266 и от о.т. 265а до о.т. 265г, м. „Орлова круша”, с. Лозен, Район „Панчарево”.

Решение № 95 от 22.02.2018 година

За приемане на схема (обща част и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристени) на територията на ЦГЧ (I, II и IV зона).

Решение № 94 от 22.02.2018 година

За участие на Столична община в проект „Опазване и възстановяване на екосистемите в градските зони на София и Зайчар” („Preservation and restoration of ecosystems in urban zones of Sofia and Zajecar”) по програма за ТГС Интеррег - ИПП България - Сърбия, приоритетна ос 3 „Околна среда”.

Решение № 93 от 22.02.2018 година

За изменение на Решение № 343 по Протокол № 15 от 19.05.2016 г. на Столичен общински съвет, изменено с Решение № 738 по Протокол № 24 от 24.11.2016 г. на СОС.