Решение № 152 от 15.03.2018 година
Върнато за ново разглеждане със Заповед № РД-15-038/29.03.2018 г. на областния управител

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.207.1996, идентичен с УПИ XIX-1688, общ., квартал 306, по предходен план на местност „Красно село - Център” и представляващ реална част от проектен УПИ XIX-1688, общ. от кв. 306, местност „ж.к. Красно село - Плавателен канал - север”.

Решение № 151 от 15.03.2018 година

За програма на Столична община за скринингово изследване за рак на простатата на персонала на общинските транспортни дружества и от персонала от общинските образователни институции на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 150 от 15.03.2018 година

За приемане на Програма на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи по специалност „Медицинска сестра”, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет - София.

Приложение № 1 и 2

Решение № 149 от 15.03.2018 година

За определяне на ликвидатор и продължаване срока на ликвидация на „Метрострой” ЕАД - в ликвидация, „Медицински център XVI - София” ЕООД - в ликвидация и „Медицински център I - Банкя” ЕООД. 

Решение № 148 от 15.03.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично- консултативен център XXVIII - София” ЕООД и „Диагностично-консултативен център XIV - София” ЕООД, чрез непарична вноска.

Решение № 147 от 15.03.2018 година

За откриване процедура по акредитация на отделни медицински и други дейности - отделение по образна диагностика, клинична лаборатория и лаборатория по микробиология към „Първа САГБАЛ „Св.София” ЕАД.

Решение № 146 от 15.03.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI - Нови Искър” ЕООД, чрез непарична вноска.

Решение № 145 от 15.03.2018 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София" ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1

Решение № 144 от 15.03.2018 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1

Решение № 143 от 15.03.2018 година

За участие на Столична община в проект „Обмяна на опит за местната и регионална власт - основа за успешна Европейска интеграция“ по Програмата Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS).

Решение № 142 от 15.03.2018 година

За приемане на отчет за дейността на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2017 година.

Приложение № 1

Решение № 141 от 15.03.2018 година

За даване на разрешение „Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба на собствения на дружеството дял в недвижими имоти, съсобствени с трети лица.

Приложение А и Б - I-ва част
Приложение Б - II-ра част

Решение № 140 от 15.03.2018 година

За продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД.

Решение № 139 от 15.03.2018 година

За даване на съгласие „Пазари Изток” ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на осем броя павилиони и рекламен елемент на пазар „Сребърна”.

Решение № 138 от 15.03.2018 година

За даване на съгласие „Пазари Изток” ЕАД да разходва собствени средства за закупуване на компютърна техника.

Решение № 137 от 15.03.2018 година

За даване на съгласие „Пазари Изток” ЕАД да сключи договор по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Решение № 136 от 15.03.2018 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 135 от 15.03.2018 година

За приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2018 г., утвърждаване на отчет за извършената работа по изпълнение на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г. и приемане на План за насърчаване на инвестициите и провеждане на общинската политика в областта на инвестициите в Столична община за 2018 г.

Приложение № I
Приложение № 1 към Приложение I
Приложение № 2 към Приложение I
Приложение II
Приложение III

Решение № 134 от 15.03.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в табличната част на план за регулация и застрояване на м. „ЖГ Камбаните - Младост 4”, кв. 44 и кв. 45, район „Младост", одобрен с Решение № 253 по Протокол № 17/31.05.2012 г. на СОС по реда на чл. 16 от ЗУТ.

Решение № 133 от 15.03.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - План за регулация (ПР) на м. „ж.к. Борово", кв. 288л, УПИ XXXVI 388, 389, 390, район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „ж.к. Борово", одобрен с Решение № 404 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичен общински съвет.