Решение № 472 от 12.07.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, местност „Драгалевци - разширение - юг” на собственика на законно построена върху него сграда.

Решение № 471 от 12.07.2018 година

За провеждане на процедура по прилагане на плана за регулация за УПИ V-1182, кв. 24, м. „Малинова долина” - СО - Район „Студентски”.

Решение № 470 от 12.07.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на ИПРЗ за УПИ II, кв. 54, м. ”Разсадника - Бежанци”, чрез прехвърляне от Столична община на реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1106.380.

Решение № 469 от 12.07.2018 година

За изменение на Решение № 281 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 468 от 12.07.2018 година

За придобиване от Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3385, попадащ в улична регулация от о.т. 62 - о.т. 251, в обхвата на ул. „Проф. Жечо Атанасов”, ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3384, попадащ в улична регулация от о.т. 270 - о.т. 62, в обхвата на ул. „Иван Радоев” и ПИ с проектен идентификатор 68134.905.3251, попадащ в улична регулация от о.т. 250 - о.т. 270, в обхвата на ул. „Никола Недев”, кв. 61, собственост на частно лице, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново”, Район „Лозенец”.

Решение № 467 от 12.07.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за проектен УПИ II-912, кв. 20, м.„СУХА РЕКА - ЗАПАД”, гр. София, изключен от действащия регулационен план на м. „СУХА РЕКА - ЗАПАД”, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.

Решение № 466 от 12.07.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ VII-87, кв. 92, м. „кв. Бенковски”, Район „Сердика”, по плана на гр. София.

Решение № 465 от 12.07.2018 година

За даване на съгласие на „Столичен електротранспорт” ЕАД за извършване на продажба на дълготрайни материални активи на дружеството чрез търг с тайно наддаване и утвърждаване на тръжната документация.

Приложение № 1, 2 и 3

Решение № 464 от 12.07.2018 година

За отмяна на Решение № 405 по Протокол № 16 от 09.06.2016 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 463 от 12.07.2018 година

За допълнение на Решение № 346 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на Столичен общински съвет.

Приложение № 1

Решение № 462 от 12.07.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на строително-ремонтни работи в общински обекти - училища и детски градини през 2018 г.

Приложение № 1

Решение № 461 от 12.07.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт и реновиране на спортни площадки, намиращи се на територията на с. Кривина и с. Железница, Район „Панчарево” - СО.

Решение № 460 от 12.07.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за въвеждане на мерки по енергийна ефективност в 52 ОУ „Цанко Церковски”, Район „Витоша”.

Решение № 459 от 12.07.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонти на Здравния център в кв. Кремиковци и Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий - 1926”, кв. Враждебна, Район „Кремиковци” - СО.

Решение № 458 от 12.07.2018 година

За избор на членове на съвета на директорите на „Егида-София” ЕАД.

Решение № 457 от 12.07.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за кв. 266, УПИ III-963 „за офиси”, м. „Надежда 1б”, изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, с което е одобрен план за регулация и план за застрояване на м. „Надежда 1а и 1б”.

Решение № 456 от 12.07.2018 година

За разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 22304.7911.19 и парцеларен план (ПП) за кабелно трасе за елелектрозахранване до имот с идентификатор 22304.7911.19, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 22304.7902.26, 22304.7918.33 и 22304.7905.37, с. Долни Богров, район „Кремиковци" - Столична община и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 455 от 12.07.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ I-419, 420, 459, 460, 270 „за жс", кв. 35б, м. ж.к. „Люлин - 8 мр", район „Люлин", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин - 8 мр", в граници: бул. „Панчо Владигеров", бул, "Царица Йоана", ул. "Ген. Асен Николов" и ул. „Крим", одобрен с Решение № 408 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.

Решение № 454 от 12.07.2018 година

За одобряване на списък със спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем.

Приложение № 1

Решение № 453 от 12.07.2018 година

За избор на вариант за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част на широкия център в гр. София (териториален обхват: бул. „Христо Ботев” - бул. „Ген. Скобелев” - подлеза пред Националния дворец на културата (НДК) - бул. „България” - бул. „Черни връх” - бул. „Арсеналски”).