Решение № 577 от 28.07.2016 година

За учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на подземни и наземни паркинги за стопанисване и упражняване на стопанска дейност.

Решение № 576 от 28.07.2016 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.09.2016 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Решение № 575 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие на ”Спортна София-2000” ЕАД за закупуване на дълготраен материален актив - 1 (един) брой машина за почистване и поддръжка на нивото на леда за обект „Ледена пързалка”, находящ се в Многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5”, по плана на парк „Възраждане”.

Решение № 574 от 28.07.2016 година

За обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД и на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД.

Решение № 573 от 28.07.2016 година

За промяна в Одитните комитети на общински търговски дружества.

Решение № 572 от 28.07.2016 година

За освобождаване и избор на контрольори на едноличните търговски дружества с общинско имущество и общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност.

Решение № 571 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД за закупуване на ДМА на стойност над 10 000 лв., без ДДС.

Решение № 570 от 28.07.2016 година

За избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Решение № 569 от 28.07.2016 година

За продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.

Решение № 568 от 28.07.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 567 от 28.07.2016 година

За изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2016 година.

Решение № 566 от 28.07.2016 година

За даване на разрешение на „Втора специализирана акушеро- гинекологична болница „Шейново” ЕАД да проведе преговори за възлагане на банкова услуга и сключване на договор за банков кредит.

Решение № 565 от 28.07.2016 година

За обявяване на конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични акционерни дружества.

Приложение №1

Решение № 564 от 28.07.2016 година

За обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност.

Приложение №1

Решение № 563 от 28.07.2016 година

За увеличаване капитала на „Втора специализирана акушеро- гинекологична болница за активно лечение-Шейново” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение №1, №1А, №2 и №3

Решение № 562 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие ”Диагностично-консултативен център VIII - София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой цветен ехограф.

Решение № 561 от 28.07.2016 година

За даване на разрешение за сключване на договор за проектно финансиране, чрез предоставяне на заем между „Диагностично- консултативен център XII - София” ЕООД и „Фонд за устойчиво градско развитие на София”.

Приложение

Решение № 560 от 28.07.2016 година

За освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично консултативен център XXX-София” ЕООД и назначаване на нов управител.

Решение № 559 от 28.07.2016 година

За освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично консултативен център XXX-София” ЕООД и назначаване на нов управител.

Приложение

Решение № 558 от 28.07.2016 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за продължението на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Илиянци“ до съществуващия път между с „Кубратово“ и кв. „Бенковски“, район „Нови Искър“ и район „Сердика“.

Приложение