Решение № 161 от 28.03.2013 година

За промени в поименния състав на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма на Столичния общински съвет.


Решение № 162 от 28.03.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на почивна база в гр. Балчик, включена в капитала на „Галатея 2002” ЕАД.


Решение № 163 от 28.03.2013 година

За даване на съгласие „Пазари Юг” ЕАД да изразходва собствени средства за реализиране на инвестиционни проекти.


Решение № 164 от 28.03.2013 година

За определяне на общински поземлени имоти за кооперативно, групово и индивидуално жилищно строителство по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и учредяване на право на строеж върху тях.


Решение № 165 от 28.03.2013 година

За поставяне на паметна плоча на проф. д-р Ванко Начев на ул. „ Цар Иван Aсен II” № 33.


Решение № 166 от 28.03.2013 година

За поставяне на паметни плочи на бул. „Александър Стамболийски“ № 147 и на ул. „Булаир“ по случай 100 годишнината от Балканската война.


Решение № 167 от 28.03.2013 година

За отмяна на Решение № 258/16.04.2009 г. на Столичен общински съвет и за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на на „Фондация за социална промяна и включване” върху апартамент - частна общинска собственост за разкриване на Наблюдавано жилище „Дом възможност”.


Решение № 168 от 28.03.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се в град София, Район Средец, ул. "Г. С. Раковски" № 134, ул. "Сан Стефано" (ул. "Шейново", бул. "Фр. Нансен"), бул. "В. Левски", ул. "Цар Иван Асен II" № 52 и ул. "Стефан Караджа" №12Г.


Решение № 169 от 28.03.2013 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Витоша”.


Решение № 170 от 28.03.2013 година

За наименуване на безименни улици и преименуване на улица на територията на Район „Банкя“.


Решение № 171 от 28.03.2013 година

За избор на кмет на Район „Триадица“ - Столична община.


Решение № 172 от 28.03.2013 година

За промени в състава на Съвета на директорите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД.


Решение № 173 от 11.04.2013 година

За изменение в Решение № 129 по Протокол № 36 от 14.03.2013 година на Столичния общински съвет, с което дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени - публична общинска собственост, находящи се на територията на Район "Лозенец".


Решение № 174 от 11.04.2013 година

За даване на разрешение на „Пазари Юг“ ЕАД за извършване на разпоредителни действия с дълготрайни материални активи на дружеството чрез търг с явно наддаване и утвърждаване на тръжната документация.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 175 от 11.04.2013 година

За увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД, чрез непарична вноска.


Решение № 176 от 11.04.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд развитиеот на общинската система за видеонаблюдение в учебните и детски заведения на територията на столични райони "Люлин", "Овча купел", "Триадица", "Връбница", "Младост", "Студентски", "Подуяне", етап от локална система за видеонаблюдение в Район „Нови Искър“, локална система за видеонаблюдение в подлезите по бул. „Ботевградско шосе“, Зоопарк София, изграждане на оптични кабелни трасета и допълнително оборудване за Оперативния дежурен център и водеонаблюдение на ул. „Г. Бенковски“ № 12.

Приложение № 1


Решение № 177 от 11.04.2013 година

За управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост.

Приложение № 1


Решение № 178 от 11.04.2013 година

За аемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04 2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-COO6 от 02.03.2012 г. между Столична община (СО) и  Министерство на околната среда и водите (МОСВ).


Решение № 179 от 11.04.2013 година

За приемане на Планове за действие за 2013 година по реализацията на социалните стратегии на Столична община.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 180 от 11.04.2013 година

За даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект "Мобилна социална работа с деца и семейства в уязвимо положение и живеещи в риск на територията на град София" в районите "Слатина", "Сердика" и "Младост" и Сдружение "Деца и юноши".

Приложение № 1