Обратно Заседание № 6 от 23.01.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 6 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

23 януари 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
 

ДНЕВЕН РЕД
 

 1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9415/21.11.2019 г. относно откриване на две нови социални услуги в общността – Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата на територията на Столична община, като делегирани от държавата дейности, при провеждане на конкурси за избор на лицензирани доставчици, които притежават опит, капацитет и осигуряват необходимата материална база.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 1 по т. 1, обявено на 30.01.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА19-ГР94-6019/3/23.12.2019 г. относно предоставяне на еднократна безвъзмездна парична помощ от бюджета за 2019 г. на директора на общинска детска градина № 2 „Звънче“, р-н Триадица.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 2 по т. 2, обявено на 30.01.2020 г.

 3. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9973/09.12.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 3 по т. 3, обявено на 30.01.2020 г.

 4. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9976/09.12.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 4 по т. 4, обявено на 30.01.2020 г.

 5. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-403/2/09.12.2019 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ  VIII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
  Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
  Решение № 5 по т. 5, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1

 6. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15567/1/18.12.2019 г. относно предоставяне на еднократна финансова помощ на служител на Столична община – район „Връбница“.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 6 по т. 6, обявено на 30.01.2020 г.

 7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-8809/2/13.12.2019 г. относно изпълнение на проект за „Закупуване на два броя нови електрически лекотоварни автомобили“, съфинансиран от Националният доверителен екофонд (НДЕФ).
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 7 по т. 7, обявено на 30.01.2020 г.

 8. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-10693/1/04.12.2019 г. относно прекратяване на Споразумение с фондация „Четири лапи“ за стратегическо партньорство при организиране на дейността на общински приют за безстопанствени кучета, намиращ се в кв. „Слатина“.
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 8 по т. 8, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1

 9. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-3229/3/19.12.2019 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Панчарево“.
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 9 по т. 9, обявено на 30.01.2020 г.

 10. Доклад вх.№ СОА19-ДИ04-3279/2/30.12.2019 г. относно даване на съгласие за предоставяне на имоти – плоски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделските земи в землища на Столична община за стопанската 2019/2020 г.
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 10 по т. 10, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2
  Приложение № 3

 11. Доклад вх.№ СОА18-ДИ02-22/6/16.12.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов
  Решение № 11 по т. 11, обявено на 30.01.2020 г.

 12. Доклад вх.№ СОА18-ДИ02-54/7/16.12.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов
  Решение № 12 по т. 12, обявено на 30.01.2020 г.

 13. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-76/11/16.12.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов
  Решение № 13 по т. 13, обявено на 30.01.2020 г.

 14. Доклад вх.№ СОА19-КИ18-165/5/13.12.2019 г. относно изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт „Дом на културата „Красно село“ – София (Приложение № 1 от Решение 516 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС) и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт „Дом на културата “Красно село“ – София (Приложение № 5 от Решение № 516 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС) и Решение № 289 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 14 по т. 14, обявено на 30.01.2020 г.

 15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10144/12.12.2019 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Софийска опера и балет“ и „Софийска филхармония“.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 15 по т. 15, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 16. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-13/486/31.12.2019 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 16 по т. 16, обявено на 30.01.2020 г.

 17. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-190/09.01.2020 г. относно в изпълнение на Решение № 79/14.02.2019 г. и Решение № 222/18.04.2019 г. на СОС – отчет за изпълнение на финансирани проекти по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2019 година.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 17 по т. 17, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1

 18. Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-2788/3/09.01.2020 г. относно годишен отчет за изпълнение на Годишен план Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2019 г. изпълнение на Решение № 70/14.02.2019 г. и Решение № 200/18.04.2019 г. на СОС.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 18 по т. 18, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1

 19. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-620/9/09.01.2020 г. относно в изпълнение на Решение № 160/28.03.2019 г. – отчет за изпълнение на програмно финансиране през 2019 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 19 по т. 19, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 20. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-620/10/09.01.2020 г. относно изпълнение на Решение 101/28.02.2019 г. на СОС – отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2019 година.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 20 по т. 20, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1

 21. Доклад вх.№ СОА19-УЗ21-1881/4/14.01.2020 г. относно отстраняване на техническа грешка в Решение № 25 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Столичен общински съвет, по доклад № СОА19-УЗ21-1881/1/29.11.2019 г.,  с което е прието промяна на наименованието на 31. Средно езиково училище за чужди езици и мениджмънт (СУЧЕМ) „Иван Вазов“.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 21 по т. 21, обявено на 30.01.2020 г.

 22. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-6797/1/27.11.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на план за регулация в частта на УПИ I-698,700, кв. 76, м. “Надежда част 1б“ в граници: улица от о.т. 341=1 – о.т. 8 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 80а; от о.т. 80а до о.т. 196 и УПИ II-за ЖС от кв. 147б, от о.т. 65-о.т. 68 до о.т.341=1, район „Надежда“, изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 408 по Протокол № 43/18.07.2013 г., т.50 от дневния ред на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 22 по т. 22, обявено на 30.01.2020 г.

 23. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9864/05.12.2019 г. относно одобряване проект за ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XIX-153, кв. 19, м. „кв. Димитър Миленков“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07106.1432.500 и 07106.1432.501 за създаване на нови УПИ XIX-500 „за ЖС“, УПИ XXII-500 „за ЖС“ и УПИ XXIII-501 „за ЖС”, кв. 19, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 139 до о.т. 140 и създаване на нова задънена улица от о.т. 139 до о.т. 139а, м. „кв. Димитър Миленков”, р-н “Искър”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 23 по т. 23, обявено на 30.01.2020 г.

 24. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-6880/1/05.12.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план – проект за изменение на план за улична регулация-от о.т. 3 до о.т. 4, създаване на нова задънена улица от о.т. 3а (нова) до о.т. 3б (нова); план за регулация и застрояване на по-землен имот с идентификатор 68134.4202.27, създаване на нови УПИ V-27 „за ЖС” и УПИ VІ-27„за ЖС“, кв. 16а, м. ,,в.з. Люлин”, район „Овча купел”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 24 по т. 24, обявено на 30.01.2020 г.

 25. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5788/1/09.12.2019 г. относно доклад за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) - план извадка, заличаване на кв. 113а, УПИ І-„за културен център“ и улица от о. т. 74 до о. т. 165, изменение на кв. 114, УПИ VІ-„за ОЖС и озел.“ и УПИ VІІ-„за ОЖС“ и създаване на нови УПИ VІ-„за ОЖС и озел.“, УПИ VІІ-„за ОЖС и траф.“, УПИ ХІV-9424, 9426- „за ЖС“, УПИ ХV-„за озеленяване“, УПИ ХVІ-9423 „за ЖС“, УПИ ХVІІ-17-„за ЖС“ и УПИ ХVІІІ-14 „за ЖС“; изменение на улици от о.т.111а-о.т.72а-о.т.165-о.т.166-о.т.167 и от о.т. 72 до о.т.72а и създаване на нови улици от о.т.111в-о.т.111г-111д-о.т 166а-о.т.166б и задънена улица от 72б-о.т. 72в, м. „ж.к. Овча купел 1“, район „Овча купел“; изменение на план за застрояване (ИПЗ)-план извадка на нови УПИ VІІ-„за ОЖС и траф.“, УПИ ХІV-9424, 9426- „за ЖС“, УПИ ХVІ-9423 „за ЖС“, УПИ ХVІІ-17-„за ЖС“ и УПИ ХVІІІ-14 „за ЖС“; кв. 114, м. „ж.к. Овча купел 1“, район „Овча купел.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 25 по т. 25, обявено на 30.01.2020 г.

 26. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9979/09.12.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХХІ-„за КОО“, УПИ ХVІІ-„за озеленяване и инфраструктура“ и УПИ ХVІ-1162-„за общ. обслужване“, кв.15, м. „в.з. Киноцентъра – 3-та част – разширение“, район „Витоша“ и УПИ ІV-„за озеленяване“ и УПИ „за корекция на реката, инж. инфраструктура и озеленяване“ от кв.111, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“, изменение на улична регулация на улици от о.т.2а до о.т.3 и от о.т. 391 до о.т. 496 за регулационно регламентиране на местата за разполагане на съоръжение за преминаване на пешеходци над Софийски околовръстен път, Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 26 по т. 26, обявено на 30.01.2020 г.

 27. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7462/1/12.12.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация за УПИ VІ-308 и УПИ VІІ-308, образуване на нови УПИ VІ-2009 „за ЖС”, УПИ VІІ-2009 „за ЖС”, УПИ ХLV-2009, 9065 „за ЖС” и УПИ XLVI-9065 „за ЖС”; изменение на плана за улична регулация (ИПУР), промяна профила на улица от о. т. 4а до о. т. 5, създаване на нова о.т. 4б; изменение на плана за застрояване на нови УПИ VІ-2009 „за ЖС”, УПИ VІІ-2009 „за ЖС”, УПИ ХLV-2009, 9065 „за ЖС” и УПИ XLVI-9065 „за ЖС”, кв. 44, м. „кв. Суходол”, район „Овча купел”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 27 по т. 27, обявено на 30.01.2020 г.

 28. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6063/9/16.12.2019 г. относно отказ за одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация при о.т. 65н; откриване на нова задънена улица от о.т. 65н-о.т. 65о-о.т. 65р до о.т.65с, вкл. от о.т. 65о до о.т. 65р; План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2344.19 по КККР, образуване на УПИ ХІ-19,,за ЖС и ТП”, план-схема за вертикална планировка с надлъжни профили на новопроектираната улица и план-схема за отводняване на дъждовните води, кв. 24-Б, м. ,,Девети септември”, район ,,Банкя”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 28 по т. 28, обявено на 30.01.2020 г.

 29. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7252/1/16.12.2019 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ III-136 „за административно-търговски комплекс“ и създаване на нов УПИ III-136 „за административно-търговски комплекс“, План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07106.1401.158, 07106.1401.173 и 07106.1401.174 и създаване на нов УПИ XII-158,173,174 „за обществено обслужване, търговия, хотел“, кв. 4 и Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на задънена улица тупик в обръщалото от о.т. 259 до о.т. 260, м. „НПЗ Искър-север - III част”, район „Искър“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 29 по т. 29, обявено на 30.01.2020 г.

 30. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7418/1/16.12.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка: изменение на план за регулация – откриване на нова улица от о. т. 63 (нова) до о. т. 588 (нова) през кв. 22 и създаване на нови квартали 21б и 22в. Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI-453,454,1043 – нов УПИ VI-3189,,за жс“, кв. 21б-нов. Изменение на плана за регулация (ИПР) ,,за спортен терен“ - нов УПИ- I-,,за спортен терен в нов кв. 22в. План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ V-3191,,за жс“ в нов кв. 21б, м. ,,в.з. Михово блато“, район ,,Панчарево“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 30 по т. 30, обявено на 30.01.2020 г.

 31. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10368/19.12.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ XIII-704,705 „за ЖС“, кв. 46, м. „Надежда 4”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 342 по протокол № 83 от 11.06.2012 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 31 по т. 31, обявено на 30.01.2020 г.

 32. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-490/16.01.2020 г. относно допълнение на Решение № 5 по Протокол № 2 от 19.11.2019 г. на Столичен общински съвет.
  Докл. Елен Герджиков
  Решение № 32 по т. 32, обявено на 30.01.2020 г.
  Приложение № 1

 33. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10451/23.12.2019 г. относно кандидатстване на Театър „София“ с проект „Пер Гюнт пътува“ по  покана на Министерството на културата за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма, „Културно предприемачество наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
  Докл. Малина Едрева
  Решение № 33 по т. 33, обявено на 30.01.2020 г.

 34. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-338/14.01.2020 г. относно създаване на работна група за изготвяне на Правила за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на физически лица и определяне на състава й.
  Докл. Малина Едрева, Д-р Антон Койчев, д.м.
  Решение № 34 по т. 34, обявено на 30.01.2020 г.

 35. Доклад вх.№ СОА19-КИ18-381/1/16.12.2019 г. относно присъждане на званието „Почетен граждани на София“ на доц. д-р Маргарита Деянова – Ваклинова – археолог.
  Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
  Решение № 35 по т. 35, обявено на 30.01.2020 г.

 36. Питане вх.№ СОА19-ГР94-5524/15.11.2019 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух, почистване на улиците и засаждане на дървета.
  Отговор по т. 36

 37. Питане вх.№СОА19-ГР94-5872/05.12.2019 г. от г-жа Марта Георгиева, г-н Тома Белев, г-н Иво Божков, г-н Борислав Игнатов  – общински съветници относно необосновано изразходване на публични средства за обществена поръчка за преработване на проекта за площада пред „Свети Александър Невски“ и други пространства от зона 4, което ще доведе и до ненужна намеса в градската среда. 
  Отговор по т. 37

 38. Питане вх.№СОА19-ГР94-5876/05.12.2019 г. от г-н Владислав Панев – общински съветник относно Решение № 31 от 25.01.2018 г. на СОС за диверсификация на парите на общинските компании, избор на обслужващи банки, кои се те и какъв е размерът на средствата които общинските компании притежават във всяка от избраните банки към 30.09.2019 г. 
  Отговор по т. 38

 39. Питане вх.№СОА19-ГР94-5998/11.12.2019 г. от г-н Альоша Даков – общински съветник относно драстично завишение с над 25% на цената за доставка и монтаж на филтри за горивни инсталации в домакинства, в сключени договори по ЗОП с възложител Столична община. 
  Отговор по т. 39

 40. Питане вх.№СОА19-ГР94-6075/17.12.2019 г. от г-н Михаил Паргов – общински съветник относно неспазване на законоустановени срокове за изработване и приемане на наредби на Столична община. 
  Отговор по т. 40

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                 (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)