Новини

Обратно Столичният общински съвет удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2021 – 2025 г.

 

ОБЯВА

 

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт  и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат  2021 – 2025 год.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има  настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му и не страда от психически заболявания.

Кандидатите подават в срок до 30.07.2021 г. в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 следните документи:

      1. Заявление (по образец – Приложение № 2), което се получава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 или от сайта на Столичен общински съвет www.council.sofia.bg и съдържа  писмено съгласие на кандидата;

      2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

      3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

      4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

      5. Данни за контакт на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;

      6. Мотивационно писмо;

      7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, aл. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за сдебната власт;

      8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).