Новини

Обратно Столичният общински съвет отправя Публична покана и обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ

Публикувано на 05.01.2023 г.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати в
конкурса за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ,
съгласно Решение № 596 от 21.07.2022 г. на
Столичния общински съвет

I. Допускат се до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р А. Попова за Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД;

2. Д-р А. Данчева-Атанасова за Център за кожно-венерически заболявания ЕООД;

3. Д-р Б. Димитров за Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД;

4. Д-р Ц. Зафирова за Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – „Кремиковци” ЕООД;

5. Д-р А. Андреев за Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – „Панчарево” ЕООД;

6. Доц. Д-р И. Чавдаров за Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София” ЕООД.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Допуснатите кандидати разполагат със срок от 14 календарни дни да представят бизнес програмата (06.01.2023 г. – 19.01.2023 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно Решение № 596 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет с препоръчителен обем до 25 печатни страници, както и по електронен път на електронна поща: o.lyutakov@sofia или g.georgiev@sofia.bg

Допуснатите кандидати е препоръчително да подготвят презентация на бизнес програмата си в обем до 10 слайда.

​​​​


 

П У Б Л И Ч Н А  П О К А Н А

за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 21, ал. 1 и § 3., ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби от Закона за публичните предприятия, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения, както и на основание Решение № 596 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ, както следва:

1. Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД;

2. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД;

3. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД;

4. Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – „Бухово” ЕООД;

5. Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – „Кремиковци”   ЕООД;

6. Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – „Панчарево” ЕООД;

7. Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София” ЕООД.

 

I. Условия за допустимост на кандидатите:
1.
До участие в конкурса за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ се допускат лица, които:

1.1. са български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. имат образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“ с призната специалност и квалификация по „Здравен мениджмънт“ или „магистър по икономика и управление“ с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.3. имат най-малко 5 години професионален опит;

1.4. не са поставени под запрещение;

1.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.7. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. не са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

1.10. не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11. не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет или секретар на община;

1.12. не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на съответното лечебно заведение за извънболнична помощ;

1.13. не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на съответното лечебно заведение за извънболнична помощ;

1.14. не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

1.15. отговарят на други изисквания, предвидени в Устава на съответното лечебно заведение за извънболнична помощ.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса:

1. писмено заявление за участие по образец – Приложение № 1;

2. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения – Приложение № 2;

3. автобиография;

4. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

а. За „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за лечебните заведения се изисква призната специалност по „Психиатрия“, а за „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД, съгласно чл. 26а, ал. 2 от с.з. се изисква призната специалност по „Кожни и венерически болести“.

5. Свидетелство за съдимост;

6. копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит).

III. Документите по т. II се приемат в срок от 1 (един) месец от публикуването на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 до 19:30 ч. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, и с надпис: „За участие в публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ ……………………………..(посочва се конкретното лечебно заведение)“. На плика се отбелязват името на кандидата, email и телефон за връзка.

IV. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи, Комисията за номиниране публикува на интернет страницата на Столична община списък с допуснатите кандидати като определя срок от 14 календарни дни за представяне на бизнес програма от страна на допуснатите кандидати, който срок започва да тече от датата на уведомяването им.

V. На допуснатите кандидати Комисията за номиниране, чрез администрацията на Столична община, предоставя шестмесечния Mеждинен финансов отчет с финансов одит и деветмесечния Mеждинен финансов отчет, последния Годишен финансов отчет, Доклада на регистрирания одитор и Годишния доклад за дейността на дружеството.

VI. Процедурата за номиниране включва два етапа – писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап е „Много добър (4,50)“. Кандидат, получил по-ниска оценка от „Много добър (4,50)“ на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

VII. Критерии за подбор и методика за оценка:

1. Средноаритметична оценка (от 2 до 6 – от „много неподходящ“ до „много подходящ“) на бизнес програмата/плана на кандидата в съответствие със следните показатели:
1.1. Ясна бизнес стратегия – оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите;

1.2. Степен на познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея – оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите на дружеството, както и на релевантната нормативната уредба;

1.3. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в програмата мерки;
1.4. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана – оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност;
1.5. Съответствие на разработения план/програма с обективното състояние на лечебното заведение - доколко ясно е описана спецификата на лечебното заведение, както и отделните му сегменти и конкурентна среда, описание на общия обем на предлаганата от лечебното заведение медицинска дейност;
1.6. Планиран ефект – оценява се доколко в плана са включени мерки и очаквания за развитие на лечебното заведение.

2. Познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея.

3. Професионален опит на кандидата.

4. Образователен ценз.

5. Опит в управлението.

6. Комуникационни и аналитични умения на кандидата.

Всеки критерий се оценява отделно от Комисията, с оценка по шестобалната система, като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да получи, след преминаване през двата етапа на процедурата, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.

VIII. Начин за комуникация с Комисията за номиниране:

Огнян Лютаков – 02/981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg, гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ към направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община.

Георги Георгиев – 02/981-10-39, e-mail: g.georgiev@sofia.bg, гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ към направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община.

 

Приложение № 1
Приложение № 2