Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД и на „Топлофикация София” ЕАД

Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове  на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД, ЕИК 121003449  и на членове на съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046

 

СТОЛИЧНИЯТ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 

 

на основание чл.21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №357  по Протокол №35 от 22.06.2017 г. на Столичния общински съвет

 

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на членове  на съвета на директорите на:

1.  „Лозана” ЕАД, ЕИК 121003449;

2. „Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046.

 

І. Изисквания към кандидатите:
 

- висше образование;

- най-малко 3 /три/ години управленски опит;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са  реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и да заемат материалноотчетническа длъжност;
 

ІІ. Необходими документи:

писмено заявление за участие в публичния подбор (свободен текст);

нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

нотариалнозаверено копие от документ, удостоверяващ трудов и/или осигурителен стаж;

свидетелство за съдимост;

декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

декларация за липса на обстоятелствата по чл. 29, ал. 1, т. 3 – 8 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, която се представя в момента на сключване на договора за управление;

бизнес програма за развитие на дружествата, която кандидатите следва дапредставят до 25 дни от уведомяването им за допускане до публичния подбор.
 

ІІІ. Краен срок и място за подаване на документи:
 

Кандидатите трябва да представят необходимите документи, с изключение на бизнес програмата по т.8,  в срок от един месец от настоящото обявление, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.  
 

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и телефон за обратна  връзка.  
 

За допълнителна информация: +3592/981 06 55;

Декларация