Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 год.


ОБЯВА

 

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат  2021 – 2025 год.

 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има  настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му и не страда от психически заболявания.

 

Кандидатите подават в срок от 21.09.2020 г. до 21.11.2020 г. в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 следните документи:

 

1. Заявление (по образец – Приложение № 2), което се получава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 и съдържа писмено съгласие на кандидата;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Данни за контакт  на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;

6.  Мотивационно писмо;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, aл. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

За повече информация:

тел.: 02/9377 599 – Иво Димитров

тел.: 02/9377 338 – Виолета Захариева