Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на СО

Публикувано на 20.09.2019 г.
 

Комисията по номинация на обществен посредник на Столична община, създадена с Решение № 342 по Протокол № 77 от  21.08.19 г., на базата на преценката си за изчерпателността и сериозността на подадените от кандидатите документи, определи кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване:

1. Лилия Тодорова Енчева-Христова

2. Мариян Великов Маринов

3. Борислав Любомиров Тасев

Комисията ще уведоми посочените лица за деня и часа за провеждане на събеседването.


-----------------------------------------


ОБЯВА

На основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община и Решение № 342 по Протокол № 77 на СОС,

 Столичен общински съвет обявява

К О Н К У Р С 

за избор на обществен посредник на територията на СО

за мандат 2019 – 2023 г.

 

I. За обществен посредник съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община може да се кандидатира всеки пълнолетен български гражданин с висше образование, който има постоянно местожителство на територията на Столична община, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание „лишаване от свобода“, както и отговарящ на условията за избор на общински съветник.  Кандидатът за обществен посредник трябва да притежава теоретични и практически познания в областта на местното самоуправление, правозащитната сфера, социалното дело и други релевантни области. 

II. За участие в процедурата по номинация на обществен посредник съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община кандидатите представят:

- заявление – свободен текст;

- автобиография с актуален телефон;

- свидетелство за съдимост в оригинал;

- копие от диплома за висше образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;

- 1 бр. декларация по образец, че лицето отговаря на изискванията по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на СО  във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК;

- 1 бр. декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 8 и чл. 13, ал. 2 от  Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община;

- виждания за изпълнението на функцията на обществения посредник;

- други материали (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им.

III. Документите се подават в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33 в 30-дневен срок от публикуване на обявата.

- телефони за контакт: 029377384; 029377338.

IV. Комисията по номинация на обществен посредник, избрана с Решение № 342 по Протокол № 77 от 13.06.2019 г. на СОС, разглежда постъпилите документи от кандидатите и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност и сериозност определя кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване. Списък на допуснатите до събеседване кандидати и датите на провеждането на събеседването ще бъдат обявени след 02.09.2019 г. на сайта на Столичен общински съвет.

Общественият посредник се избира с решение на СОС.

 

Приложения:

- Декларация, че лицето отговаря на изискванията по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на СО  във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 8 и чл. 13, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на СО


 

Председател на СОС:

                                    /Елен Герджиков/