Новини

Обратно Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт“ ЕАД, със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 219, ал. 2 от Търговския закон и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, както и в изпълнение на Решение № 545 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. на Столичния общински съвет, обявено на 19.11.2020 г.


ОБЯВЯВА:


Конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, с ЕИК 121683408, със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Житница“ № 21, при следните условия:
I. Изисквания към кандидатите за членове на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД:
1. да имат завършена образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока;
2. да имат най-малко 5 години професионален опит;
3. да не са поставени под запрещение;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
6. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. да не са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
9. да не са съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
10. да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет или секретар на община;
11. не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.
II. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД:
1. да не са служители в публичното предприятие;
2. да не са акционери в същото публично предприятие;
3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски отношения с публичното предприятие;
4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното предприятие;
5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие;
6. да отговарят на условията по т. I.
III. Необходими документи:
1. писмено заявление за участие в публичния подбор (свободен текст);
2. автобиография, придружена с документи, удостоверяващи петгодишен професионален опит;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
4. документ за професионален опит;
5. свидетелство за съдимост;
6. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
7. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
8. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
9. декларация, че не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявено в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
10. декларация, че кандидатът не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива по запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
11. декларация, че кандидатът не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
12. декларация, че кандидатът не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
13. декларация, че кандидатът не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
14. декларация, че кандидатът не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
15. декларация за изпълнение на изискванията на т. II (за независимите членове).
IV. Кандидатите подават необходимите документи по т. III в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дружеството, за което се кандидатства, в срок от 1 (един) месец от настоящото обявяване в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.
V. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи Комисията за номиниране публикува на интернет страницата на Столична община списък с допуснатите кандидати, като определя срок от 14 календарни дни за представяне на бизнес програма от страна на допуснатите кандидати, който срок започва да тече от датата на уведомяването им.
VI. На допуснатите кандидати Комисията за номиниране, чрез администрацията на Столична община, предоставя шестмесечния междинен финансов отчет с финансов одит и деветмесечния междинен финансов отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния доклад за дейността на дружеството.
VII. Процедурата за номиниране включва два етапа – писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап е „Много добър (4,50)“. Кандидат, получил по-ниска оценка от „Много добър (4,50)“ на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.
VIII. Оценката на всяка кандидатура се извършва при съобразяване със следните критерии за подбор и методика за оценка:
1. оценка на бизнес програмата на кандидата;
2. познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея;
3. професионален опит на кандидата;
4. образователен ценз;
5. опит в управлението на проекти;
6. комуникационни и аналитични умения на кандидата.
Всеки критерий се оценява отделно от Комисията, с оценка по шестобалната система, като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да получи след преминаване през двата етапа на процедурата, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.
IX. За допълнителна информация:
1. Лилия Мицева – 02/981-06-55, e-mail: lmitzeva@sofia.bg, гл. експерт, отдел „Икономика“, дирекция „Икономика и търговска дейност“;
2. Любомир Пашов – 02/980-98-53, e-mail: l.pashov@sofia.bg, гл. експерт, отдел „Икономика“, дирекция „Икономика и търговска дейност“.
X. Начин за комуникация с Комисията за номиниране – Георги Божинов – 029377-264, e-mail: georgi.bozhinov@sofia.bg, юрисконсулт, направление „Финанси и здравеопазване“.