Новини

Обратно Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД


С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД


Кандидати, ДОПУСНАТИ до устната част на конкурса за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683785, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30 след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 543, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 26 от дневния ред, обявено на 19.11.2020 г., по Доклад № СОА20-ВК66-9279/04.11.2020 г.:

 1. Пламен Кончарски
 2. Димитър Тарлев
 3. Наталия Стоянова
 4. Веселин Порязов
 5. Елена Симеонова
 6. Цанко Симеонов
 7. Десислава Чомпалова
 8. Екатерина Тодорова
 9. Иво Василев
 10. Кирил Георгиев
 11. Веселина Момчилова
 12. Евгений Ганчев.

Устната част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД ще се проведе на 18.02.2021 г. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, Зала № 5, от 10:00 ч. 

Кандидатите с номера от 1 до 6 включително да се явят от 10:00 ч., а кандидатите от 7 до 12 включително – от 12:30 ч.

Кандидати, НЕДОПУСНАТИ до устната част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 543, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 26 от дневния ред, обявено на 19.11.2020 г., по доклад № СОА20-ВК66-9279/04.11.2020 г.:

 1. Жанета Болна
 2. Филип Йорданов
 3. Владимир Карамитев.