Новини

Обратно Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД

                                                                                                          

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД

Кандидати, допуснати до устната част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 84, след решение на Комисията за номиниране, избрана с Решение № 544, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 27 от дневния ред, обявено на 19.11.2020 г. по Доклад № СОА20-ВК66-9280/04.11.2020 г.:

1. Иван Антов

2. Димитър Дилчев

3. Георги Генчев

4. Христо Първанов

5. Румяна Милова

6. Никола Рогачев

7. Розалина Георгиева

Устната част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД ще се проведе на 12.02.2021 г. в Зала № 5 в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, от 10:00 ч.