Новини

Обратно Съобщение относно удъжаване на срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за настоящата година

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията, съгласно ЗПКОНПИ към Столичен общински съвет, уведомява кметовете на кметства в Столична община и задължените лица по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ за следното:

Съобразно пар. 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ, бр. 34 от 09 април 2020 г.) в този закон се създава пар. 49а, според който През 2020 г. декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ … се подават в срок до един месец от отмяната на извънредното положение“.

С Решение на Народното събрание (ДВ, бр.33 от 07 април 2020 г.) срокът на извънредното положение е удължен до 13 май 2020 г.

Така, срокът за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за настоящата година не е до 15 май, а е продължен до един месец от отмяната на извънредното положение.

С оглед въведените ограничителни мерки Комисията, съгласно ЗПКОНПИ към Столичен общински съвет, призовава задължените лица да подават декларации за имущество и интереси:

- по пощата,  на хартиен и на електронен носител  на адрес:

 гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33 – за Комисия, съгласно ЗПКОНПИ към СОС.