Новини

Обратно Съдържателен обхват и приоритети на Столична програма "Култура" през 2011 г.

През 2011 г. Столичната програма „Култура” е насочена към кандидатстването на София за европейска столица на културата, чрез съфинансиране на:

-  проекти, които обогатяват и  разнообразяват културния живот на столицата с иновативни подходи и осигуряват устойчивост на вече утвърдени културни и творчески инициативи;

-  проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот от център към периферия, културни събития на открито и естетизиране на нови културни пространства в София;

-  проекти, които утвърждават добрите европейски практики, насърчават културния обмен и позволяват приобщаване към европейските ценности;

-  проекти, които създават условия и позволяват равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси;

-  проекти, които насърчават развитието на младежта и активното й включване в културния живот на столицата;

-  проекти, които социализират обществено значими културни прояви чрез електронните медии;

-  проекти, развиващи любителското творчество и творчество за деца;

-  проекти, свързани с индивидуално или групово участие на български граждани  в различни форуми на изкуствата и културата в чужбина;

-  дебютни проекти в областта на театър, музика, кино, танц, пластични изкуства и литература. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуален артист или творчески екип.

Географският обхват на Столична програма „Култура” включва територията на Столична голяма община.

Времеви обхват на Столична програма „Култура” – в рамките на календарната 2011 г.

През 2011 г. Програмата не подкрепя:

-  разходи за текущата дeйност по поддръжка на общински сгради, покриване на режийни разноски, дългове и т.н. на общински и държавни имоти и банкови  такси;

-  разходи за възнаграждения на служители в общински и държавни институции;

-  проекти за вече субсидирани дейности на общински и държавни институции (дейности от програмата, репертоара и т.н.);

-  инвестиционни проекти и строително-монтажни работи, с изключение на проучване, опазване, реставрация, реконструкция, консервация и социализация на недвижими паметници на културата;

-  проекти с неуредени права съгласно Закона за авторските и сродни права;

-  откупки на авторски работи в областта на изобразителното изкуство и музиката;

-  честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;

-  проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и противопоставяне на етническа и религиозна основа;

-  дейности, които дискриминират отделни групи и суб-култури по полов признак или на основа сексуална ориентация, или ги представят в неблагоприятна светлина;

-  проекти за акции и дейности на политически партии.


ПРИОРИТЕТИ И СЕСИИ НА СП „КУЛТУРА” ПРЕЗ 2011 г.

Приоритет 1. Мултижанрови и интегрални проекти, свързани с културата и туризма на София

Мултижанрови проекти, като работни ателиета, творчески срещи, семинари, симпозиуми, конгреси, фестивали, събори и т.н., които се случват на територията на София-град, обогатяват и разнообразяват културния живот на столицата и са изразители на идеи и тенденции в съвременното изкуство и култура и на добрите европейски практики.

Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 15 000 лв.

Приоритет 2. Сценични събития в областта на театъра, музиката, балета, цирка, тематични програми и прояви  

Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 40 000 лв.

Приоритет 3. Произведения на аудио и аудио-визуалните изкуства

Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 40 000 лв.

Приоритет 4. Изобразително изкуство, пластични изкуства, изложби и каталози

Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 20 000 лв.

Приоритет 5. Литература, културна периодика и художествен превод

Проекти насърчаващи развитието и многообразието на книгоиздаването, на културната периодика чрез стимулиране на издания за критическо писане и представяне на теоретични разработки по теми свързани със съвременната култура и изкуство, културология, изкуствознание, театрознание, литературознание, кинознание, музикознание и др.

Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 6 000 лв.

Приоритет 6. Междукултурен диалог и мобилност

По този приоритет могат да кандидатстват два вида проекти:

1.  Проекти свързани с индивидуални или групови участия на български граждани в различни форуми за изкуство и култура в страната и чужбина.

2.  Проекти свързани с индивидуални и групови гостувания на чужди граждани у нас с цел участие във форуми за изкуство и култура.

Проекти по този приоритет се утвърждават в текущ порядък от Творческия съвет на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: до 5 000 лв.

Приоритет 7. Съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз и резидентски програми

Проекти в областта на съвременната култура и изкуства, които са били вече одобрени за финансиране по някоя програма на Европейския съюз.

Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 8. Историческо наследство, социализация на недвижими паметници на културата и културни традиции на столицата

Проекти свързани с проучване, опазване, реставрация, консервация и социализация на недвижими паметници на културата на територията на София-град.

Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 30 000 лв.

Приоритет 9. Любителско изкуство и детско творчество

Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 5 000 лв.
 

През 2011 г. се обявява 1 сесия на Столична програма „Култура”.

Срок за подаване на проекти: 1 март – 31 март 2011 г.

Предложенията се приемат в запечатан плик с опис на документите вътре, подписан от вносителя, в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител, комплектовани с всички изискващи се документи и 1 (един) бр. на електронен носител. Допълнително се прилагат шест екземпляра от Формуляр за проект, експертна оценка и Формуляр за бюджет, в шест плика.  Документите се подават в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала, Надежда Семова, тел. 987-40-05.

За консултация по приоритети:

Приоритет 1: Ирина Занева, тел. 987-48-92

Приоритет 2: Кирил Илиевски, тел. 988-13-75
                         Нели Горанова, тел. 986-22-78

Приоритет 3: Кристина Белчева, тел. 987-06-39

Приоритет 4: Ивана Пасева, тел. 986-22-78

Приоритет 5: Петя Йотова, тел. 987-06-39
                         Маргарита Донова, тел. 981-64-26

Приоритет 6: Надя Христова, тел. 987-06-39

Приоритет 7: Ангел Иванов, тел. 987-21-79
                         Мария Томова, тел. 987-21-79

Приоритет 8: Надежда Иванова, тел. 988-13-75

Приоритет 9: Наталия Идакиева, тел. 981-64-26