Новини

Обратно Поправка на явна техническа грешка в Решение № 706 на Столичен общински съвет, прието на 16.12.2010 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
93-00-362 (3) / 14.01.2011
(Регистрационен индекс, дата)

                                                                                                                                                                        ЧРЕЗ
                                                                                                                                                                        г-н АНДРЕЙ ИВАНОВ
                                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
                                                                                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДО
                                                                                                                                                                        СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от Минко Герджиков - заместник-кмет по "Финанси, стопанска дейност"

Относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 706 на Столичен общински съвет, прието на 16.12.2010 г. по Протокол № 79, точка 10 от дневния ред, по доклад № 9300-362/08.12.2010 г. относно актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 706 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г. Столичен общински съвет отмени Решение № 2 по Протокол № 44 от 08.06.1998 г. и прие нови граници на зоните на територията на Столична община за определяне нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти на тази територия. Решението е обявено и обнародвано на сайта на Столична община на 23.12.2010 г.

В началото на новата година в Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси", при стартиране на въвеждането на приетите промени в зонирането, е установено, че Решението (№ 706/16.12.2010 г.), обявено в сайта на общината не е в редакцията, която е обсъждана и дебатирана по време на разглеждането на проекта в постоянните комисии на общинския съвет, както и на заседанието на СОС, проведено на 16.12.2010 г. и внесено с Доклад на 08.12.2010 г. Както Ви е известно, проекторешението претърпя няколко корекции в определянето на границите на първа, втора и трета зона, което е довело до допускането на техническа грешка.

При съгласуване на проекторешението по законосъобразност в неговата последна редакция от 14.12.2010 г., след внасянето на доклада от 08.12.2010 г. се е наложило прецизиране на правните основания. Корекциите по тях са нанесени върху по-стар вариант на проекта за решение, в който зонирането не е във варианта, предложен за гласуване. В него не са отразени промените, които предложението е претърпяло по време на дискусиите в комисиите на СОС. В резултат на това се е получило несъответствието между действителната воля на решаващия орган и материализираната такава в приетото и оповестено решение.

За преодоляване на посоченото несъответствие, предлагам СОС да приеме решение, съгласно предлагания проект.

          Заместник-кмет на Столична община:
                                                              /Минко Герджиков/


Карта съдържаща новите зони

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   №

на Столичния общински съвет
от___________ 2011 година

За отстраняване на явна техническа грешка в Решение № 706 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г. на Столичен общински съвет относно границите на зоните на територията на Столична община за определяне нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти.

Мотиви: отстраняване на техническа грешка и възникнало несъответствие между действителната воля на решаващия орган и материализираната такава в приетото и оповестено Решение № 706 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г. на Столичен общински съвет, което е прието със следните мотиви:

Границите на зоните в град София са определени след влизане в сила на Закона за местните данъци и такси, с Решение № 2 по Протокол № 44 от 08.06.1998 год. на Столичен общински съвет.

Инфраструктурата на града е изключително променена от периода, в който е прието решението на общинския съвет от 1998 г., разширено е понятието за център, очевидно са се оформили нови популярни и престижни квартали.

Определянето на нови граници на зоните на град София ще доведе до изравняване на условията, недопускането на дискриминация, възстановяване на справедливото разпределение на данъчната тежест върху собствениците на имоти в столицата.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 6, ал. 7 от Приложение № 2 към Закона за местните данъци такси.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Отменя т. II на Решение № 706 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г.

II. Приема границите на зоните за определяне нормите на данъчните оценки на територията на Столична община, както следва:

ПЪРВА ЗОНА:

1. От пл. Велчова завера; бул. Джеймс Баучер; ул. Козяк до ул. Димитър Хаджикоцев; бул. Арсеналски; ул. Бяла черква; бул. П. Ю. Тодоров; бул. Акад. И. Е. Гешов; бул. ген. Едуард И. Тотлебен; ул. Йоаким Кърчовски; ул. Камен Андреев; ул. Охридско езеро; ул. Гюешево; бул. инж. Иван Иванов; бул. Сливница; бул. Ген. Данаил Николаев; ул. Силистра; бул. Евлоги и Христо Георгиеви до пл. Орлов мост; бул. Цариградско шосе; бул. Пейо К. Яворов; ул. Стоян Михайловски до пл. Велчова завера.

ВТОРА ЗОНА:

1. От пл. Велчова завера; по ул. Стоян Михайловски; бул. Пейо К. Яворов; бул. Никола Й. Вапцаров; бул. Черни връх; ул. Хенрих Ибсен; бул. Гоце Делчев; бул. Цар Борис III; бул. Акад. И. Е. Гешов; бул. Петко Ю. Тодоров; ул. Бяла черква; бул. Арсеналски до ул. Димитър Хаждикоцев; ул. Козяк; бул. Джеймс Баучер до пл. Велчова завера.

2.От бул. Пейо К. Яворов; бул. Цариградско шосе до пл. Орлов мост; бул. Евлоги и Христо Георгиеви; ул. Силистра; бул. Ген Данаил Николаев; бул. Ситняково; ул. Калиманци; ул. Атанас Узунов; ул. Манастирска; ул. Гео Милев; ул. Коста Лулчев; бул. Шипченски проход; бул. Асен Йорданов; Площад на авиацията; бул. Д-р Г. М. Димитров; бул. Драган Цанков; ул. Самоков; ул. Стоян Михайловски до бул. Пейо К. Яворов.

3.От пл. Сточна гара; бул. Сливница; бул. Инж. Иван Иванов; бул. Константин Величков; ул. Габрово; ул. Скопие; бул. Княгиня Мария Луиза; ул. Константин Стоилов до пл. Сточна гара.

4.От бул. Цар Борис III; бул. Никола Петков; Околовръстен път; по регулационните граници на с. Герман; по строителните граници на гр. София до ул. Явор до бул. Цар Борис III.

ТРЕТА ЗОНА:

1. От бул. Ситняково; ул. Боян Магесник; ул. Кривина; бул. Шипченски проход; ул. Коста Лулчев; ул. Гео Милев; ул. Манастирска; ул. Атанас Узунов; ул. Калиманци до бул. Ситняково.

2. От ул. Йосиф Щросмаер; ул. Габрово; бул. Константин Величков; бул. Инж. Иван Иванов; ул. Гюешево; ул. Охридско езеро; ул. Камен Андреев; ул. Йоаким Крайчовски; бул. Ген.Едуард И.Тотлебен; бул. Цар Борис III; бул. Гоце Делчев; ул. Хенрих Ибсен; бул. Черни връх; бул. Никола Й. Вапцаров; бул. Пейо К. Яворов; ул. Стоян Михайловски; ул. Самоков; бул. Драган Цанков; бул. Д-р Г. М. Димитров; Площад на авиацията; бул. Асен Йорданов; бул. Христофор Колумб; по ж.п. линията; ул. Мими Балканска; ул. Продан Таракчиев до р. Искър; по права линия до ул. Порудчик Йордан Тодоров; бул. Кръстю Пастухов; бул. Проф. Цветан Лазаров; по права линия до р. Искър; по коритото на реката до бул. Цариградско шосе; новопроектирана улица от регулационния план на ж.к. Горубляне III; Околовръстен път; бул. Никола Петков; ул. Монтевидео; ул. Боряна; ул. Любляна; бул. Овча купел; по Владайска река; ул. Житница; ул. Костенец; бул. Инж. Иван Иванов; бул. Вардар; ул. Богданци; ул. Крум Хр.Стоянов до ул. Йосиф Щросмаер.

З. От ул. Бойчо Бойчев; по ж.п. линията; по обхвата на южната линия на регулационния план на в.з. Горна баня; по строителните граници на гр, София; по западна регулационна линия на кв. Горна баня до ул. Бойчо Бойчев.

4. От бул. Цар Борис III; ул. Явор; по строителната граница на гр. София; ул. Люти дол; ул. 10-километър до бул. Цар Борис III.

ЧЕТВЪРТА ЗОНА:

1. От бул. Ген. Данаил Николаев (от гара Подуяне); пл. Сточна гара; ул. Константин Стоилов; по новопроектирана улица; бул. Княгиня Мария Луиза; ул. Скопие; ул. Йосиф Щросмаер; ул. Крум Хр. Стоянов; ул. Богданци; бул. Вардар; бул. Инж. Иван Иванов; ул. Костенец; ул. Житница; Владайска река; бул. Овча купел; ул. Любляна; ул. Боряна; ул. Монтевидео; бул. Никола Петков; бул. Цар Борис III; ул. Черния кос; по строителната граница на гр. София; по ж. п. линията София - Перник (включително бл. № 1,2, 3, 4); продължава по ж. п. линията; ул. Монтевидео; бул. Президент Линкълн; по границата на район "Овча купел" и "Красна поляна"; ул. Житница; бул. Никола Мушанов; ул. Ришки проход; бул. Възкресение; ул. Кубан; ул. Суходолска; ул. Западна; бул. Царица Йоана; по границата между районите "Люлин" и "Красна поляна"; ул. Околовръстен път; по границата между районите "Люлин" и "Връбница" (ж. п. линията); бул. Панчо Владигеров; бул. Сливница; по границата на райони Връбница и Илинден (ул. Железен мост); ул. Христо Силянов; ул. Хан Кубрат; ул. Бели Дунав; ул. Златен клас; ул. Тричко Велев; по границите на райони Връбница и Надежда; ул. Петър Панайотов; бул. Рожен; ул. Илиенско шосе; ул. Сергей Румянцев; новопроектирана улица; бул. Първа българска армия; ул. Резбарска; ул. Васил Кънчев; бул. Владимир Вазов; ул. Витиня; бул. Ботевградско шосе до бул. Ген. Данаил Николаев (гара Подуяне).

2. От Шипченски проход ; ул. Кривина; ул. Боян Магесник; ул. Слатинска река; ж.п. линията; бул. Христофор Колумб; бул. Асен Йорданов до Шипченски проход.

З. От Искърско шосе; ул. Илия Бешков; ул. Амстердам; ул. Димитър Пешев; бул. Проф. Цветан Лазаров; новопроектирана улица; бул. Кръстю Пастухов до Искърско шосе.

4. От Цариградско шосе; източна регулационна линия на кв. Горубляне; Околовръстен път; западна регулационна линия на жк. Горубляне III; западна и северна регулационна линия на НПЗ-Изток (под зона Горубляне) до Цариградско шосе.

5. По регулационните граници на с. Герман.

6. От Околовръстен път; западна линия на регулационния план на кв. Горна баня; по строителните граници на гр. София; ул. Веселин Бешелиев до Околовръстен път.

ПЕТА ЗОНА:

1. Ул. Васил Кънчев (от бул. Владимир Вазов); ул. Резбарска; бул. Първа българска армия; новопроектирана улица; ул. Сергей Румянцев; ул. Илиенско шосе; бул. Рожен; ул. Петър Панайотов; по границата на райони Връбница и Надежда; ул. Тричко Велев; ул. Златен клас; ул. Бели Дунав; ул. Хан Кубрат; ул. Христо Силянов; ул. Железен мост; по границите на райони Връбница и Илинден; бул. Сливница; бул. Панчо Владигеров; по границите на райони Люлин и Връбница (по ж.п. линията); по строителните граници на гр. София; по границата на летищен комплекс - София; ул. Продан Таракчиев; ул. Мими Балканска; по ж.п. линията; ул. Слатинска река; ул. Боян Магесник; бул. Ботевградско шосе; ул. Витиня; бул. Владимир Вазов до ул. Васил Кънчев.

2. От бул. Искърско шосе; ул. Порудчик Йордан Тодоров; ул. Продан Таракчиев до р. Искър; по строителните граници на гр.София, включващи кв. Бусманци, кв. Абдовица и кв. Димитър Миленков; по строителните граници; Околовръстен път; източна регулационна линия на кв. Горубляне; Цариградско шосе; по р. Искър; бул. Проф. Цветан Лазаров; ул. Димитър Пешев; ул. Амстердам; ул. Илия Бешков до бул. Искърско шосе.

З. От Околовръстен път; границата на райони Люлин и Красна поляна; бул. Царица Йоана; ул. Западна; ул. Суходолска; ул. Кубан; бул. Възкресение; ул. Ришки проход; ул. Никола Мущанов; ул. Житница; по границата на райони Овча купел и Красна поляна; бул. Президент Линкълн; ул. Монтевидео; по ж.п. линията София - Перник (граница на райони Красна поляна и Овча купел); ул. Бойчо Бойчев; Околовръстен път; ул. Веселин Бешелиев; по строителните граници на гр. София до Околовръстен път.

4. От Околовръстен път, по строителните граници на гр. София (включващи кв. Филиповци); по строителните граници по права линия до бул. Банско шосе; по строителните граници на гр. София до Околовръстен път.

5. От ул. Обзор; по обхвата на южната линия на регулационния план на в.з. Горна баня; по ж.п. линия София - Перник, покрай границите на бл. № 1,2, 3, 4; по ж.п. линията до ул. Мала Курия; по строителните граници на гр. София до ул. Обзор.

б. От бул. Цар Борис III; ул. Люти дол; по строителната граница на гр. София; до ж.п. линията София - Перник; ул. Черния кос до бул. Цар Борис III.

ІІІ. Имотите, които са разположени на границата между две зони, попадат в по ниската зона.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на_______ , Протокол №____ , точка___ от дневния ред, по доклад №_____ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния Общински съвет:
                                                                 /Андрей Иванов/

Съгласувано със ст. юрисконсулт в Дирекция „ПАМДТ"
                                                                  Г. Белутова 
Съгласувано с Директора на Дирекция „ПНО"
                                                                  Б. Личева