Новини

Обратно Първо заседание на новоизбрания Столичен общински съвет на 08.11.2011 г.

1. Полагане на клетва от общинските съветници.

2. Полагане на клетва от кмета на Столична община.

3. Полагане на клетва от кметовете на кметства на Столична община.

4. Устно предложение за избор на Комисия за провеждане на тайно гласуване в състав от 7 члена.

5. Устни предложения за избор на Председател на Столичния общински съвет за мандат 2011-2015г.

6. Устни предложения за избор на заместник-председател /и на Столичния общински съвет за мандат 2011-2015г.

7. Доклад на ВРИД Кмет на Столична община за приемане на решение за определяне представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка АД и даване на мандат за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 11.11.2011 г. извънредно Общо събрание на акционерите.