Новини

Обратно Обявяване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 година на Министерството на правосъдието и чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд.

Кандидатите подават в срок до 20.11.2009г. в Деловодството на Столична община, ул."Московска" №33 следните документи:

1. Заявление (по образец)

2. Свидетелство за съдимост (оригинал)

3. Автобиография

4. Копие от диплома за завършено образование