Новини

Обратно Обявява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 год.

30.12.2016

ОБЯВА


Столичният общински съвет, на основание чл.68, ал.1 и ал.3, т.1, от ЗСВ  и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат  2017-2020 год.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е „дееспособен български гражданин, на възраст от 21 до 68 години, има  настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не страда от психически заболявания и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му”.

Кандидатите подават в срок от 09.01.17г.  до 28.02.17г. в Деловодството на Столична община, ул. ”Московска” №33 следните документи:

1. Заявление /по образец/, което се получава в деловодството на Столична община, ул.”Московска” № 33;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование

4. Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател

5. Медицинско удостоверение , че лицето не страда от психическо заболяване

6. Данни за контакт  на две лица, към които СОС може да се обръща за препоръки 

7.  Мотивационно писмо

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт

9. Писмено съгласие

10. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.)

11. Удостоверение издадено от съответната районна администрация на СО, за наличие на обстоятелството по чл.67, ал.1, т.2 от ЗСВ-/ настоящия адрес на кандидата/Кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата не могат да бъдат избирани по закон за трети мандат.