Новини

Обратно Обява за процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация София” ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

В изпълнение на Решение № 577 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г. на Столичен общински съвет, обявено в Интернет, на официалния сайт на съвета

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на Обществени посредници (омбудсмани) на «Топлофикация София» ЕАД, ЕИК 831609046.

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Пълнолетен, вменяем, български гражданин, с високи морални качества, който се ползва с добро име в обществото;
1.2. Неосъждан и без висящи наказателни производства;
1.3. Има завършено висше образование, с минимална образователна степен “магистър”;
1.4. Да има минимум 10 години трудов стаж.

2. Необходими документи:

2.1. Заявление;
2.2. Автобиография;
2.3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
2.4. Документ/и за трудов стаж;
2.5. Свидетелство за съдимост;
2.6. Служебна бележка за липса на висящи наказателни производства;
2.7. Концепция за дейността си като обществен посредник до 5 (пет) стандартни печатни страници;
2.8. Други документи по преценка на кандидата, установяващи високи морални качества и добро име в обществото.

3. Краен срок и мястото за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от 14 /четиринадесет/ дни от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33 до Столичен общински съвет.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, телефон за връзка и дейността, за която той кандидатства.

За допълнителна информация: 02/986-28-15