Новини

Обратно Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение № 777 по Протокол № 72 от 04.12.2014 г. на Столичен общински съвет

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД, ЕИК 121660480

1. Изисквания към кандидатите:

· висше образование;
· не по-малко от 3 /три/ години управленски опит;
· да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
· да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:

· заявление;
· автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит;
· нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
· документ за трудов стаж;
· свидетелство за съдимост;
· декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
· декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества – представя се в момента на сключване на договора за управление;
· концепция за бизнес програма за развитие на дружеството – представя се в срок от 25 (двадесет и пет) дни от уведомяването за допускане до конкурса.

3. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от един месец от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.  

За допълнителна информация: +3592/981 06 55; +3592/987 90 78

 

 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

Подписаният.......................................................ЕГН, л.карта № ..............издадена на ................................от МВР – гр. ....................... с настоящото декларирам, че не съм лишен/а/ от правото да упражнявам търговска дейност.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                                                                                                  ДЕКЛАРАТОР:

 

 

 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я*

по чл.29, ал.1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и
упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

           

Подписаният.................................................................ЕГН, л. карта № ....................... издадена на ................................от МВР- гр........................... с настоящото декларирам, че:

1. не извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки;

2. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. не съм лишен с присъда или с административно наказание от правото да заемам материалноотчетническа длъжност;

4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;

5. не съм съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. не съм управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. не съм народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.                  

                                                                                                                                                                  ДЕКЛАРАТОР:

* Представя се в момента на сключване на договора за управление.