Новини

Обратно Обява за конкурс за публичен подбор на членове на съветите на директорите на общински търговски дружества

О Б Я В А

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, с Решение № 47 по Протокол № 9 от 09.02.2012 г. обявява: 

Процедура за публичен подбор за избор на членове на съветите на директорите на:

„Пазари Изток” ЕАД;
„Пазари Запад” ЕАД;
„Пазари Север” ЕАД;
„Пазари Юг” ЕАД;
„Пазари Възраждане” ЕАД;

1. Изисквания към кандидатите:

· висше образование;
· не по-малко от 3 /три/ години управленски опит в търговско дружество;
· да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
· да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:

· заявление;
· автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит в търговско дружество;
· нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
· документ за трудов стаж;
· свидетелство за съдимост;
· декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
· декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;
· концепция за бизнес програма за развитие на дружеството – представя се до 15 /петнадесет/ дни от уведомяването за допускане до конкурса.

3. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от две седмици от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, гр. София, ул. „Московска” № 33. Документите следва да се предстaвят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, телефон за връзка и дружеството/дружествата, за които той кандидатства.

Кандидатите, заявили участие в процедурите по подбор могат да участват за повече от едно дружество, но не за повече от общо три дружества, като следва изрично да посочат избраните от тях дружества в заявлението си за участие;

За допълнителна информация: +3592/981 06 55; +3592/987 90 78


 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

Подписаният....................................................... ЕГН, л. карта № ............... издадена на ................................ от МВР – гр. .......................  с настоящото декларирам, че не съм лишен/а/ от правото да упражнявам търговска дейност.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                                                                   ДЕКЛАРАТОР:


 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я*

по чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и
упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

 

Подписаният .................................................................... ЕГН, л. карта № ....................... издадена на ...................... от МВР- гр........................  с настоящото декларирам, че:

1. не извършвам от свое или от чуждо име  търговски сделки;
2. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. не съм лишен с присъда или с административно наказание от правото да заемам материалноотчетническа длъжност;
4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;
5. не съм съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. не съм управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. не съм народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                                                                   ДЕКЛАРАТОР:

* Представя се в момента на сключване на договора за управление.