Новини

Обратно Обява за конкурс - процедура за публичен подбор на членове на съветите на директорите на общински търговски дружества

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, с Решение № 270 по Протокол № 13 от 29.05.2008 година обявява:  

Процедура за публичен подбор на членове на съветите на директорите на „Пазари Възраждане” ЕАД „Пазари Север” ЕАД; „Пазари Изток” ЕАД; „Пазари Запад” ЕАД; „Пазари Юг” ЕАД; „Чистота Искър” ЕАД; „ГИС София” ЕАД; „Спортна София 2000” ЕАД; „Егида – София” ЕАД; „Лозана” ЕАД и за управител и контрольор на Софинвест” ЕООД;

1. Изисквания към кандидатите:

-   висше образование;

-   не по-малко от 3 години управленски опит в търговско дружество;

-   да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

-   да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:

-   заявление;

-   автобиография, придружена с данни удостоверяващи тригодишен управленски опит в търговско дружество;

-   нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

-   документ за трудов стаж;

-   свидетелство за съдимост;

-   декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

-   декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;

-   бизнес – програма за повишаване ефективността на управление на дружеството, за инвестициите и за защита на публичния интерес.

3. Краен срок и мястото за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от две седмици от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община. Документите следва да се предствят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, телефон за връзка и дружеството/дружествата, за които той кандидатства.

Кандидатите, заявили участие в процедурите по подбор могат да участват за повече от едно дружество, но не за повече от общо три дружества, като следва изрично да посочат избраните от тях дружества в заявлението си за участие;

Кандидатите, участвали в досегашната процедура за подбор за членове на СД на „Пазари Възраждане” ЕАД имат правото да участват и в следващата процедура, като в съответния срок следва да представят само ново заявление и нова бизнес – програма.

За допълнителна информация: Магда Атанасова - 02/93-77-402.