Новини

Обратно Обява относно процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд

ОБЯВА

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З, т. 2, от ЗСВ и чл. 2, ал. 2 от Наредба №1 / 03.02.2011 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите подават в срок до 30.01.2012 г. в Деловодството на Столична община, ул."Московска" № 33 следните документи:

1. Заявление (по образец), което се получава в деловодството на Столична община, ул."Московска" № 33;
2. Свидетелство за съдимост (оригинал);
3. Автобиография;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Препоръка, че кандидата за съдебен заседател се ползва с добро име в обществото и/или препоръка от председателя на съответния съд, ако кандидата е бил вече съдебен заседател.