Новини

Обратно Обява за конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества

О Б Я В А

На основание чл. 62, ал. 3 и чл 63, ал. 3 от ЗЛЗ, във връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл. 44-61 от Наредбата за общинските лечебни заведения, с Решение № 138 от 13.03.2014 г. на СОС обявява

І. Конкурс за избор на управители на следните лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества:

1.     ДКЦ ІІ София ЕООД
2.     ДКЦ ІІІ София ЕООД
3.     ДКЦ VІІІ София ЕООД
4.     ДКЦ Х София ЕООД
5.     ДКЦ ХІІІ София ЕООД
6.     ДКЦ ХІV София ЕООД
7.     ДКЦ ХVІ София ЕООД

При следните условия:

ІІ. Изисквания към кандидатите:

ІІ.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването

ІІ.2 Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно дентален лекар, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основна специалност.

ІІ.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, за което кандидатства, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със съдържание, както следва:

Плик 1 съдържа следните документи:

ІІІ.1 Заявление за участие в конкурса (свободен текст) с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

ІІІ.2 Автобиография;

ІІІ.3 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина, дентална медицина или икономика;

ІІІ.4 Нотариално заверено копие от документ за придобита специалност за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и от документа удостоверяващ квалификация по „Здравен мениджмънт” със записания хорариум;

ІІІ.5. Нотариално заверено копие от документ за призната специалност по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” или по „Икономика на здравеопазването” за кандидатите с образователно квалификационна степен „магистър” по икономика и управление;

ІІІ.6 Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка.

ІІІ.7. Свидетелство за съдимост;

ІІІ.8 Удостоверение за членство в БЛС – за магистрите по медицина;

ІІІ.9 Декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, която се представя пир сключване на договора за възлагане на управлението

Плик 2 съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

ІV. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”

Допълнителни въпроси по темата:

-  характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването в София;
-  виждане и подход за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;
-  системи за управление на качеството в цялостната дейност на лечебното заведение;
-  органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

V. При подаване на заявлението за участие в конкурса се предоставя на кандидата проект на договор за възлагане на управлението за запознаване.

VІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 08.04.2014 г. включително, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІ. Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, се получават в съответното лечебно заведение всеки работен ден до 08.04.2014 г.

VІІІ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените   документи   с предварително обявените изисквания ще се състои на 11.04.2014 година в Столична община от 13.00 ч., ет 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

ІХ. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/980 75 56 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община

                                                                                                                   Председател на СОС:
                                                                                                                                                              Елен Герджиков


Декларация по чл.29, ал.1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества