Новини

Обратно Обява на Столичната община относно откриване процедура за кандидатстване с проектни предложения по програма Европа за 2011 г.

Столична община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по програма Европа за 2011 г.

Приоритети на Програма Европа за 2011 г. са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, както и с кандидатурата на София за европейска столица на културата. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; подкрепа на инициативи, насочени към обществена ангажираност с дългосрочното развитие на града, отговарящи на критериите за избор на София за европейска столица на културата в категория „Град и граждани”; прилагане на добри европейски практики, свързани с подобряване качеството на живот в столицата и насърчаване на доброволчеството.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат юридически лица, които отговарят на определени условия, както и районите на Столична община.

Процедурата се открива на 1 март 2011 г. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31 март 2011 г.

Проектните предложения се подават на адрес: 1000 София, ул. „Московска” № 33, Дирекция „Европейски програми, проекти и представителства”, Столична община.