Новини

Обратно Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
О Б Я В Я В А

На основание чл. 33 – 40 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение № 177 по Протокол № 59 от 27.03.2014 г.:

Процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на: „Център за градска мобилност” ЕАД

1. Изисквания към кандидатите: 

· висше образование; 
· не по-малко от 3 /три/ години управленски опит; 
· да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани; 
· да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходими документи:

· заявление;
· автобиография;
· нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
· документ за трудов стаж;
· свидетелство за съдимост;
· декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
· декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества-представя се в момента на сключване на договора за управление;
· концепция за бизнес програма за развитие на дружеството – представя се до 25 (двадесет и пет) дни от уведомяването за допускане до конкурса.

3. Краен срок и мястото за подаване на документи: 

Кандидатите трябва да представят необходимите документи в срок от един месец от настоящото обявяване, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

За допълнителна информация: +3592/981 06 55; +3592/987 90 78

Декларация по чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества