Новини

Обратно Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯВЯВА

На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1, т.23, чл.45, ал.1 и чл.46-57 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение № 112/14.01.2016 г. на СОС, изменено с Решение № 167/11.02.2016 г. на СОС

І. Конкурс за избор на управители на следните лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност:

1. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово” ЕООД;
2.„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Панчарево” ЕООД;
3.„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД;
4.„Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания - София град” ЕООД;
5.„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД;
6.Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ ЕООД;
7.Център за кожно-венерически заболявания ЕООД;

При следните условия:

ІІ. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите в конкурсите по т.I.1. - т.I.5. следва да отговарят на следните условия:

1.1 да имат образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина с придобита специалност и с квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист;
1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. Кандидатите за «Център за психично здраве «Проф. Н. Шипковенски» ЕООД следва да притежават:

2.1 образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина с призната специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт;
2.2 да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар;
2.3 да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3.Кандидатите за «Център за кожно-венерически заболявания» ЕООД следва да притежават:

3.1. образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина с призната специалност по кожни и венерически болести и с квалификация по здравен мениджмънт;
3.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар;
3.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със съдържание, както следва:

Плик 1 съдържа следните документи:

1. за кандидатите в конкурса по т.I.1. - т.I.5.
1.1. заявление;
1.2. автобиография;
1.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина или икономика;
1.4. нотариално заверено копие от документ за придобита специалност за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
1.5. нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;
1.6. нотариално заверено копие от документа за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление;
1.7. документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;
1.8. свидетелство за съдимост;
1.9. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;
1.10. декларация, че не са налице обстоятелства по чл.40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление.

2. За кандидатите в конкурса по т.I.6. за управител на „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД:

2.1. заявление;
2.2. автобиография;
2.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина;
2.4. нотариално заверено копие от документ за призната специалност по психиатрия;
2.5. нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;
2.6. документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;
2.7. свидетелство за съдимост;
2.8. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;
2.9. декларация, че не са налице обстоятелства по чл.40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление.

3. За кандидатите в конкурса по т.I.7. за управител на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД:

3.1. заявление;
3.2. автобиография;
3.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина;
3.4. нотариално заверено копие от документ за призната специалност по кожни и венерически болести;
3.5. нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;
3.6. документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;
3.7. свидетелство за съдимост;
3.8. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;
3.9. декларация, че не са налице обстоятелства по чл.40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление.

Плик 2 за всички кандидати съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

ІV. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”

Допълнителни въпроси по темата:

1. Източници на финансиране на лечебното заведение;
2. Методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

V. При подаване на заявлението за участие в конкурса се предоставя на кандидата проект на договор за възлагане на управлението за запознаване.

VІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 06.04.2016 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІ. Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, се получават в съответното лечебно заведение всеки работен ден до 06.04.2016 г.

VІІІ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания ще се състои на 07.04.2016 година от 10.00 ч. в Столична община, ет 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

ІХ. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/981 10 39 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община

                                              Председател на СОС:
                                                               Елен Герджиков