Новини

Обратно Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯВЯВА

На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1, т.23, чл.45, ал.1 и чл.46-57 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение № 167/11.02.2016 г. на СОС

І. Конкурс за избор на управители на следните лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност:

1. „ДКЦ VII - София” ЕООД;
2. „ДКЦ XIV - София” ЕООД;
3. „ДКЦ XV - София” ЕООД;
4. „ДКЦ XX - София” ЕООД;
5. „ДКЦ XXII - София” ЕООД;
6. „ДКЦ XXIV - София” ЕООД;
7. „ДКЦ XXVIII - София” ЕООД;
8. „ДКЦ XXIX - София” ЕООД;
9. „ДКЦ XXX - София” ЕООД.

При следните условия:

ІІ. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите в конкурсите следва да отговарят на следните условия:
1.1 да са лекари с призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или „магистър” по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист;
1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със съдържание, както следва:

Плик 1 съдържа следните документи:

1.1. заявление;
1.2. автобиография;
1.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина или икономика;
1.4. нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;
1.5. нотариално заверено копие от документа за призната специалност - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина или нотариално заверено копие от документа за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление
1.6. документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;
1.7. свидетелство за съдимост;
1.8. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;
1.9. декларация, че не са налице обстоятелства по чл.40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление.


Плик 2 за всички кандидати съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

ІV. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”.

Допълнителни въпроси по темата:

Източници на финансиране на лечебното заведение;

Методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

V. При подаване на заявлението за участие в конкурса се предоставя на кандидата проект на договор за възлагане на управлението за запознаване.

VІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 28.03.2016 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІ. Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, се получават в съответното лечебно заведение всеки работен ден до 28.03.2016 г.

VІІІ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания ще се състои на 29.03.2016 година от 10.00 ч. в Столична община, ет 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

ІХ. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/981 10 39 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община.

                                               Председател на СОС:
                                                                   Елен Герджиков