Новини

Обратно Обява за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд

ОБЯВА

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1, от ЗСВ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите подават в срок от 10.10.2014 г. до 10.11.2014 г. в Деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 следните документи:

1. Заявление (по образец), което се получава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33;

2. Свидетелство за съдимост (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и физично здраве на кандидата;

4. Автобиография;

5. Копие от диплома за завършено образование;

6. Препоръка/препоръки, че кандидата за съдебен заседател се ползва с добро име в обществото и/или препоръка от председателя на съответния съд, ако кандидата е бил вече съдебен заседател.

Забележка: по т. 3 да се разбира медицинско свидетелство за работа и  медицинско свидетелство от Център за психично здраве.