Новини

Обратно Обява на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд

ОБЯВА

Столичният общински съвет, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1, от ЗСВ и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Удължава срока за подаване на документи до 24.11.2014 г. вкл., в който кандидатите подават в Деловодството на Столична община, ул.”Московска” № 33 следните документи:

1. Заявление (по образец), което се получава в деловодството на Столична община, ул.”Московска” №33;

2. Свидетелство за съдимост (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и физично здраве на кандидата;

4. Автобиография;

5. Копие от диплома за завършено образование;

6. Препоръка/препоръки, че кандидата за съдебен заседател се ползва с добро име в обществото и/или препоръка от председателя на съответния съд, ако кандидата е бил вече съдебен заседател.

Забележка: По т.3 да се разбира медицинско свидетелство от личен лекар и медицинско от центъра за психично здраве.