Новини

Обратно Доклад относно План-сметка за дейностите, свързани с битовите отпадъци и за поддържане на чистотата за 2013 г.

Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 година и размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2013 година, се предоставя Докладът на вносителите - Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на Столична община.

До 19.12.2012 година, едномесечния срок от неговото оповестяване, може да предоставите своите предложения и възражения по доклада и проекта за решение на вносителите.

1. Доклад
2. Приложение 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
3. Приложение 2, 2.А, 2.1, 2.2
4. Приложение 3
5. Проект за решение