Новини

Обратно Доклад относно План-сметка за дейностите, свързани с битовите отпадъци и за поддържане на чистотата за 2012 г.

Уведомяваме ви, че в Столичния общински съвет е внесен за разглеждане доклад № 93-00-415 / 24.11.2011 година относно: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. и Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2012 г., с вносители г-жа Мария Бояджийска и г-н Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община.

Тук заинтересованите страни могат да разгледат цялата преписка, съдържаща се в доклада ведно със съображенията за приемане на проекта за решение.

Заинтересованите лица могат да:

1. подадат писмени предложения и възражения на вниманието на постоянните комисии в Столичен общински съвет;

2. присъстват на заседанията на постоянните комисии на СОС при разглеждането на проекта за решение по визирания доклад.