Новини

Обратно Доклад относно План-сметка за дейностите, свързани с битовите отпадъци и за поддържане на чистотата за 2011 г.

Мария Бояджийска и Минко Герджиков, заместник-кметове на Столична община, внесоха Доклад относно:
- Пплан-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г.
- Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2011 г.