Новини

Обратно Доклад относно дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци и размера на такса за 2016


Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов зам.-кметове на СО, относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за 2016 г.

документ >>