Новини

Обратно Доклад и проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

                                                                ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
                                                                СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДОКЛАД

от Минко Герджиков - заместник кмет на Столична община

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.)

Уважаеми господин Иванов
Уважаеми общински съветници,

На основание Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 95/2009 г.), от 01.01.2011 г. се променя основата за определяне на данъка върху недвижимите имоти, с нежилищен характер, на предприятията, а именно: по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно Приложение №2. В тази връзка, през 2010 г. предприятията бяха задължени да предекларират нежилищните си имоти по реда и в сроковете на чл. 14 от закона.

С Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г. Столичен общински съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, с която възприе същия принцип и по отношение на такса битови отпадъци за нежилищните имоти на предприятията, а именно: основа за определянето й да е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно Приложение № 2 от змдт. Мотив за това решение е ползването на еднаква основа при изчисляване на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, респективно улесняване на администрирането им.

В хода на изготвяне на План - сметката за осигуряване на дейностите по третиране на битовите отпадъци и определяне размера на таксата за 2011 г., при анализа на отчетните стойности, респ. данъчните оценки на нежилищните имоти на предприятията се констатира, че към настоящия момент е висок относителният дял на имотите, с неподадени, декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси, респективно с неопределени данъчни оценки по Приложение №2.

Това обстоятелство не позволява, при ползване на основата за определяне на такса битови отпадъци, формулирана в § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, да бъде определена реална база, респективно реален и справедлив размер на такса битови отпадъци. Възниква риск от несъразмерно нарастване на таксата, особено за имоти, при които данъчните оценки са в пъти по-високи от отчетната им стойност. Част от тези имоти са публична държавна собственост, в това число: имоти на държавни ведомства, културни институти, висши учебни заведения и академии, спортни съоръжения, както и имоти използвани непосредствено за нуждите на обществения транспорт, имоти на лечебни заведения и други, за които се очаква висок ръст на данъчните оценки, респективно на основата за определяне на такса битови отпадъци.

Във връзка с изложеното и с оглед спазване основните принципи, установени в чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси предлагаме при определяне на такса битови отпадъци за нежилищните имоти на предприятията за 2011 г.:

-  да се запази досега действащата основа, а именно отчетната стойност на тези имоти;

-  след приключване на процедурата по предеклариране на нежилищните имоти на предприятията да се извърши анализ на данните, за определяне на реална основа за такса битови отпадъци;

-  да се изследват възможностите за определяне на категории лица, за които е целесъобразно въвеждане на преференции, съгласно чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси.

Във връзка с горното и на основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 9, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Столичен общински съвет да приеме Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община.

                Заместник-кмет на Столична община:
                                                                                Минко Герджиков

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   №

на Столичния общински съвет
от______________ 200   година

ЗА: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.)

На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.9, във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.на Столичен общински съвет, както следва:

§1. Отменя § 8 и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на______________ 200___ г., Протокол №__________ от_________ 200___ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

Юрист от Администрацията на Столична община:
                                                                                    Радост Татарска
                                                                            главен юрисконсулт