Новини

Обратно Доклад и проект за решение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и размера на такса битови отпадъци за 2015

Доклад и проект за решение от Юлия Ненкова и Дончо Барбалов зам.-кметове на СО, относно:
1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.
2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2015 г.