Новини

Обратно Столичният общински съвет отправя Публична покана за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност

Публикувано на 24.08.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
в конкурса за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, съгласно Решение № 463 от 15.06.2023 г . на Столичния общински съвет

I. Допускат се до участие в конкурса следните кандидати:

 1. М. Паскалева – вх. № СОА23-ГР94-3656/11.07.2023.
 2. Д. Костов – вх. № СОА23-ГР94-3695/13.07.2023.
 3. К. Сираков – вх. № СОА23-ГР94-3748/13.07.2023.
 4. С. Маджаров – вх. № СОА23-ГР94-3742/17.07.2023.
 5. Н. Станчева – вх. № СОА23-ГР94-3846/21.07.2023.
 6. В. Кирева – вх. № СОА23-ГР94-3848/21.07.2023.
 7. Е. Балджиева – вх. № СОА23-ГР94-3863/24.07.2023.
 8. Д. Кацарска – вх. № СОА23-ГР94-3864/24.07.2023.
 9. Г. Велинова – вх. № СОА23-ГР94-3874/24.07.2023.
 10. Д. Стоилова – вх. № СОА23-ГР94-3875/24.07.2023.
 11. К. Вълчева – вх. № СОА23-ГР94-3876/24.07.2023.
 12. А. Апостолова – вх. № СОА23-ГР94-3905/26.07.2023.
 13. Д. Радулова – вх. № СОА23-ГР94-3908/26.07.2023.
 14. Н. Делиева – вх. № СОА23-ГР94-3909/26.07.2023.
 15. А. Гочева – вх. № СОА23-ГР94-3915/26.07.2023.
 16. Д. Димитрова – вх. № СОА23-ГР94-3916/26.07.2023 и № СОА23-ГР94-3917/26.07.2023.
 17. Ф. Асенов – вх. № СОА23-ГР94-3918/26.07.2023.
 18. З. Атанасов – вх. № СОА23-ГР94-3932/27.07.2023.
 19. В. Костов – вх. № СОА23-ГР94-3934/27.07.2023.
 20. В. Мирчев – вх. № СОА23-ГР94-3947/27.07.2023.
 21. С. Виденова – вх. № СОА23-ГР94-3976/28.07.2023, № СОА23-ГР94-3977/28.07.2023 и № СОА23-ГР94-3978/28.07.2023.
 22. Б. Пелов – вх. № СОА23-ГР94-4003/31.07.2023.
 23. К. Груйчев – вх. № СОА23-ГР94-4011/31.07.2023.
 24. И. Гогев – вх. № СОА23-ГР94-4022/01.08.2023.
 25. С. Димитрова – вх. № СОА23-ГР94-4030/01.08.2023.
 26. А. Златев – вх. № СОА23-ГР94-4060/03.08.2023.
 27. В. Васова – вх. № СОА23-ГР94-4073/03.08.2023.
 28. К. Чепилев – вх. № СОА23-ГР94-4081/04.08.2023, № СОА23-ГР94-4082/04.08.2023 и № СОА23-ГР94-4083/04.08.2023.
 29. Т. Пазийска – вх. № СОА23-ГР94-4110/07.08.2023.
 30. С. Найденова – вх. № СОА23-ГР94-4116/07.08.2023 и № СОА23-ГР94-4117/07.08.2023.
 31. З. Бърдарова – вх. № СОА23-ГР94-4119/07.08.2023, № СОА23-ГР94-4120/07.08.2023 и № СОА23-ГР94-4121/07.08.2023.
 32. Н. Дамянов – вх. № СОА23-ГР94-4124/08.08.2023, № СОА23-ГР94-4125/08.08.2023 и № СОА23-ГР94-4126/08.08.2023.
 33. С. Славчева – вх. № СОА23-ГР94-4130/08.08.2023.
 34. С. Стоилов – вх. № СОА23-ГР94-4144/08.08.2023, № СОА23-ГР94-4145/08.08.2023 и № СОА23-ГР94-4146/08.08.2023.
 35. В. Савов – вх. № СОА23-ГР94-4151/08.08.2023 и № СОА23-ГР94-4152/08.08.2023.
 36. Д. Младенова – вх. № СОА23-ГР94-4155/08.08.2023, № СОА23-ГР94-4156/08.08.2023 и № СОА23-ГР94-4157/08.08.2023.
 37. Е. Петрова – вх. № СОА23-ГР94-4175/09.08.2023.
 38. Р. Стоянов – вх. № СОА23-ГР94-4179/09.08.2023.
 39. Ж. Иванов – вх. № СОА23-ГР94-4187/09.08.2023.
 40. Б. Борисов – вх. № СОА23-ГР94-4191/09.08.2023.
 41. Р. Рогова – вх. № СОА23-ГР94-4199/10.08.2023 и № СОА23-ГР94-4200/10.08.2023.
 42. Т. Тодоров – вх. № СОА23-ГР94-4207/10.08.2023 и № СОА23-ГР94-4208/10.08.2023. 

II. Не се допускат се до участие в конкурса следните кандидати:

Г. Цолов – вх. №   СОА23-ГР94-4214/10.08.2023 г. и № СОА23-ГР94-4215/10.08.2023 г., поради липса на нотариална заверка на копие от трудова книжка.
 

III. Допуснатите кандидати разполагат със срок от 14 календарни дни да представят Визията за осъществяване на контрол (25.08.2023 г. – 07.09.2023 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител в запечатан плик на адрес: Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за избор на контрольори на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност, съгласно Решение № 463 от 15.06.2023г.. на Столичния общински съвет, с препоръчителен обем до 7 печатни страници.

IV. Допуснатите кандидати следва да се явят на 11.09.2023 г. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33 – Зала „Официална“, за представяне на визията за осъществяване на контрол, както следва:

 1. Входящи номера, описани в раздел I от т. 1 до т. 15 включително в 14:00 часа.
 2. Входящи номера, описани в раздел I от т. 16 до т. 30 включително в 15:00 часа.
 3. Входящи номера, описани в раздел I от т. 31 до т. 42 включително в 16:00 часа.

V. На 11.09.2023 г. допуснатите кандидати, ще бъдат уведомени за датата на провеждането на устната част на конкурса.

VI. Начин за комуникация с Комисията - 02/981-10-39.

 


П У Б Л И Ч Н А  П О К А Н А
за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 50 от Наредба за общинските лечебни заведения, както и на основание Решение № 463 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет

ОБЯВЯВА


I. Конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, както следва:
1. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Панчарево” ЕООД;
2. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа – "Св. София” ЕООД;
3. "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци” ЕООД;
4. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД;
5. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. М. Мушмов” ЕООД;
6. „Център за кожно-венерически заболявания – София” ЕООД;
7. „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД;
8. „Диагностично-консултативен център II – София“ ЕООД;
9. „Диагностично-консултативен център III – София“ ЕООД;
10. „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД;
11. „Диагностично-консултативен център VІ – София“ ЕООД;
12. „Диагностично-консултативен център VІІ – София“ ЕООД;
13. „Диагностично-консултативен център VІІІ – София“ ЕООД;
14. „Диагностично-консултативен център ХІ – София“ ЕООД;
15. „Диагностично-консултативен център ХІІ – София“ ЕООД;
16. „Диагностично-консултативен център ХІІІ – София“ ЕООД;
17. „Диагностично-консултативен център ХІV – София“ ЕООД;
18. „Диагностично-консултативен център ХV – София“ ЕООД;
19. „Диагностично-консултативен център ХVІ – София“ ЕООД;
20. „Диагностично-консултативен център ХVІІ – София“ ЕООД;
21. „Диагностично-консултативен център ХVІІІ – София“ ЕООД;
22. „Диагностично-консултативен център ХХ – София“ ЕООД;
23. „Диагностично-консултативен център ХХІІ – София“ ЕООД;
24. „Диагностично-консултативен център ХХІV – София“ ЕООД;
25. „Диагностично-консултативен център ХХV – София“ ЕООД;
26. „Диагностично-консултативен център ХХVІІІ – София“ ЕООД;
27. „Диагностично-консултативен център ХХІХ – София“ ЕООД;
28. „Диагностично-консултативен център ХХХ – София“ ЕООД;
29. „Дентален център ІІ – София” ЕООД;
30. „Медицински център ХХХІ – София” ЕООД.

II. Условия за допустимост на кандидатите:
До участие в конкурса за избор на контрольори на общински лечебни заведения за извънболнична помощ се допуска лице, което:
1. е български гражданини, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление, неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока;
15. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или Устава на дружеството.
Забележка: Изискванията на т. 11 и т. 12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие по образец – Приложение № 1;
2. Автобиография;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
4. Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Декларация относно обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения – Приложение № 2.

IV. Документите по т. II се приемат в срок от 1 (един) месец от публикуването на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 до 19:30 ч. Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост и с надпис: „За участие в публичен подбор за избор на контрольори на общински лечебни заведения - ……………………………..(посочва се конкретното лечебно заведение)“. На плика се отбелязват: името на кандидата, email и телефон за връзка.

V. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи Комисията за номиниране публикува на интернет страницата на Столична община списък с допуснатите кандидати, като определя срок от 14 календарни дни за представяне на визията за осъществяване на контрола върху съответното дружество от страна на допуснатите кандидати, който срок започва да тече от датата на публикуването на списъка на интернет страницата на Столичния общински съвет.

VI. На допуснатите кандидати Комисията за номиниране, чрез администрацията на Столична община, предоставя при поискване информация по чл. 50, ал. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

VII. Процедурата за номиниране включва два етапа – писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап е „Много добър (4,50)“. Кандидат, получил по-ниска оценка от „Много добър (4,50)“ на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

VIII. Критерии за подбор и методика за оценка:
Одобрява следните критерии за подбор и методика за оценка със средноаритметична оценка (от 2 до 6 – от много неподходящ до много подходящ) на писмената част на процедурата за избор, включваща представяне на визия за осъществяване на контрола върху съответното дружество, съобразена с Политиката на Столична община за участие в публичните предприятия, както и представяне на доказателства за професионалния опит, със следните показатели:
a. Степен на познаване на дейността на дружеството;
b. Степен на познаване нормативната уредба, свързана с дейността на дружеството;
c. Опит в сферата на контрол и управление.
d. Устна част – събеседване.
Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по шестобалната система, като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да получи, след преминаване през двата етапа на процедурата, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.
IX. Начин за комуникация с Комисията за номиниране:
Огнян Лютаков – 02/981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg, гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ към направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община.
Георги Георгиев – 02/981-10-39, e-mail: g.georgiev@sofia.bg, гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ към направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община.

Заявление
Декларация