Новини

Обратно Временна комисия за провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА
КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2017-2020 ГОД. 
(ИЗБРАНА С РЕШЕНИЕ № 113 ПО ПРОТОКОЛ № 29 ОТ 23.02.2017 Г. НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ)

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД,
СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 26.05.2017 Г.

Кандидатите да се явят за изслушване в сградата на Столична община, ул. “Московска“ № 33, ет. 5, Зала № 5, както следва:

- кандидати с номера от 1 до 35 включително да се явят на 12.06.2017 г. (понеделник), от 9.30 часа;

- кандидати с номера от 36 до 70 включително да се явят на 12.06.2017 г. (понеделник), от 13.00 часа;

- кандидати с номера от 71 до 106 включително да се явят на 13.06.2017 г. (вторник), от 9.30 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички кандидати да носят документ за самоличност.

 

  № ПО РЕД   ВХ. НОМЕР И ДАТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО   ТРИ ИМЕНА НА КАНДИДАТА
  1.   СОА16-ГР94-1617/06.03.2017 г.   Иван Костадинов Куков
  2.   СОА16-ГР94-1649/07.03.2017 г.   Ирена Николаева Спиридонова
  3.   СОА17-ГР94-1811/14.03.2017 г.   Руска Минкова Георгиева
  4.   СОА17-ГР94-1888/16.03.2017 г.   Деяна Драгомирова Драгоева-Христова
  5.   СОА17-ГР94-1909/17.03.2017 г.   Йордан Илиев Кръстев
  6.   СОА17-ГР94-1915/17.03.2017 г. и СОА17-ГР94-1915/1/22.03.2017 г.   Марияна Емилова Маринова-Касабова
  7.   СОА17-ГР94-1931/17.03.2017 г.   Стоян Боянов Спасков
  8.   СОА17-ГР94-1944/17.03.2017 г.   Иванка Христова Иванова
  9.   СОА17-ГР94-2055/22.03.2017 г.    Мирослава Веселинова Матеева
  10.   СОА17-ГР94-2053/22.03.2017 г.   Юлия Александрова Илиева
  11.   СОА17-ГР94-2046/22.03.2017 г.   Виктория Боянова Нейкова
  12.   СОА17-ГР94-2060/22.03.2017 г.   Надя Веселинова Матеева
  13.   СОА17-ГР94-2075/23.03.2017 г. и СОА17-ГР94-2075/1/25.04.2017 г.   Юлияна Стефанова Ганчева
  14.   СОА17-ГР94-2110/24.03.2017 г.   Стоил Георгиев Пашкунов
  15.   СОА17-ГР94-2113/24.03.2017 г.   Милка Йосифова Димитрова
  16.   СОА17-ГР94-2167/28.03.2017 г.   Румяна Георгиева Иванова 
  17.   СОА17-ГР94-2183/28.03.2017 г.   Иван Бориславов Стойчев
  18.   СОА17-ГР94-2202/29.03.2017 г.   Виктория Чавдарова Цекова
  19.   СОА17-ГР94-2211/29(03.2017 г.   Красен Христов Йорданов
  20.   СОА17-ГР94-2351/03.04.2017 г.   Красимир Атанасов Атанасов
  21.   СОА17-ГР94-2437/05.04.2017 г.   Снежана Андонова Минчева
  22.   СОА17-ГР94-2452/05.04.2017 г.   Мариника Иванова Якова
  23.   СОА17-ГР94-2457/05.04.2017 г.   Живка Любчова Иванова
  24.   СОА17-ГР94-2447/05.04.2017 г.   Десислава Георгиева Найденова
  25.   СОА17-ГР94-2480/06.04.2017 г.   Соня Христова Лилова
  26.   СОА17-ГР94-2491/06.04.2017 г.   Стоян Георгиев Клисуранов
  27.   СОА17-ГР94-2501/07.04.2017 г.   Нина  Каменова Гагова
  28.   СОА17-ГР94-2498/07.04.2017 г.   Елена Димитрова Стаменова 
  29.   СОА17-ГР94-2500/07.04.2017 г.   Емилия Иванова Николова
  30.   СОА17-ГР94-2584/11.04.2017 г.   Ивета Ивелинова Игнатова
  31.   СОА17-ГР94-2585/11.04.2017 г.   Ростислава Ивелинова Игнатова
  32.   СОА17-ГР94-2573/11.04.2017 г.   Мария Петкова Кафеджиева
  33.   СОА17-ГР94-2625/12.04.2017 г.   Любомир Божидаров Славчев
  34.   СОА17-ГР94-2613/12.04.2017 г.   Стефчик Томов Гиздов
  35.   СОА17-ГР94-2610/12.04.2017 г.   Юлия Петрова Ракова- Петрова
  36.   СОА17-ГР94-2646/13.04.2017 г.   Татяна Иванова Дичева
  37.   СОА17-ГР94-2656/13.04.2017 г.   Валери Георгиев Якимов
  38.   СОА17-ГР94-2643/13.04.2017 г.   Северина Георгиева Димирева
  39.   СОА17-ГР94-2644/13.04.2017 г.   Димитър Хаджи Борисов Митев
  40.   СОА17-ГР94-2642/13.04.2017 г.   Величка Димитрова Велчева
  41.   СОА17-ГР94-2636/13.04.2017 г. и СОА17-ГР94-2636/1/18.04.2017 г.   Людмила Славчева Лазова
  42.   СОА17-ГР94-2661/18.04.2017 г.   Христо Петев Парашкевов
  43.   СОА17-ГР94-2662/18.04.2017 г.   Пламен Илиев Кюковски
  44.   СОА17-ГР94-2669/18.04.2017 г.   Силва Аврамова Радилова
  45.   СОА17-ГР94-2681/19.04.2017 г.   Михаел Димитров Лещански
  46.   СОА17-ГР94-2689/19.04.2017 г.   Владимир Лакьов Кавдански
  47.   СОА17-ГР94-2700/19.04.2017 г.   Валентина Йорданова Мутафчийска
  48.   СОА17-ГР94-2694/19.04.2017 г.   Маргарита Илиева Коларска
  49.   СОА17-ГР94-2729/19.04.2017 г.   Ясен Ангелов Риджаков
  50.   СОА17-ГР94-2728/19.04.2017 г.   Десислава Петрова Петрова
  51.   СОА17-ГР94-2737/20.04.2017 г.   Ирина Йорданова Драганова
  52.   СОА17-ГР94-2736/20.04.2017 г.   Кирил Георгиев Маринов
  53.   СОА17-ГР94-2769/20.04.2017 г.   Светла Рангелова Илиева
  54.   СОА17-ГР94-2744/20.04.2017 г.   Георги Александров Георгиев
  55.   СОА17-ГР94-2748/20.04.2017 г.   Снежанка Йорданова Христоскова-Денкова
  56.   СОА17-ГР94-2753/20.04.2017 г.   Пламен Иванов Милев
  57.   СОА17-ГР94-2754/20.04.2017 г.   Елеонора Георгиева Стратиева-Ганева
  58.   СОА17-ГР94-2761/20.04.2017 г.   Васил Танев Стайков
  59.   СОА17-ГР94-2762/20.04.2017 г.   Мануела Огнянова Тошева
  60.   СОА17-ГР94-2804/21.04.2017 г.   Драгомир Кирилов Драгомиров
  61.   СОА17-ГР94-2802/21.04.2017 г.   Радослав Василев Русокански
  62.   СОА17-ГР94-2805/21.04.2017 г. и СОА17-ГР94-2805 /24.04.2017 г.   Гина Начева Шоева
  63.   СОА17-ГР94-2797/21.04.2017 г.   Мариета Стоянова Станкова
  64.   СОА17-ГР94-2801/21.04.2017 г.   Анчо Рачев Василев
  65.   СОА17-ГР94-2792/21.04.2017 г.   Лазаринка Иванова Миткова
  66.   СОА17-ГР94-2791/21.04.2017 г.   Мими Петрова Ковачева
  67.   СОА17-ГР94-2793/21.04.2017 г.   Любен Димитров Иванов
  68.   СОА17-ГР94-2799/21.04.2017 г.   Емил Иванов Асенов
  69.   СОА17-ГР94-2772/21.04.2017 г.   Ирена Николаева Христова-Петрова
  70.   СОА17-ГР94-2775/21.04.2017 г.   Даниел Проданов Попов
  71.   СОА17-ГР94-2796/21.04.2017 г.   Зоя Иванова Атанасова
  72.   СОА17-ГР94-2778/21.04.2017 г.   Кремена Николаева Пенкова
  73.   СОА17-ГР94-1839/15.03.2017 г.   Евгений Стефанов Стоянов
  74.   СОА17-ГР94-1821/15.03.2017 г. и СОА17-ГР94-1821/24.03.2017 г.   Димитрина Драганова Грудкова
  75.   СОА17-ГР94-1875/16.03.2017 г.   Емилия Славчева Иванова
  76.   СОА17-ГР94-1926/17.03.2017 г.   Георги Янков Михайлов
  77.   СОА17-ГР94-1915/17.03.2017 г. и СОА17-ГР94-1915/1/28.03.2017 г   Лилия Сотирова Христова
  78.   СОА17-ГР94-2176/28.03.2017 г.   Михаил Сергеев Висонов
  79.   СОА17-ГР94-2180/28.03.2017 г.   Стоян Илиев Стоянов
  80.   СОА17-ГР94-2181/28.03.2017 г.   Галина Тодорова Малчева
  81.   СОА17-ГР94-2208/29.03.2017 г.   Георги Цветков Годов
  82.   СОА17-ГР94-2306/31.03.2017 г.   Румянка Митева Иванова
  83.   СОА17-ГР94-2369/03.04.2017 г.   Красимира Борисова Ризова
  84.   СОА17-ГР94-2392/04.04.2017 г.   Любомира Симеонова Ангелова
  85.   СОА17-ГР94-2456/05.04.2017 г.   Милена Валериева Желязкова
  86.   СОА17-ГР94-2443/05.04.2017 г.   Йорданка Николова Икономова
  87.   СОА17-ГР94-2489/06.04.2017 г. и СОА17-ГР94-2489/1/19.04.2017 г.   Людмила Любомирова Пелова-Манева
  88.   СОА17-ГР94-2507/07.04.2017 г.   Латинка Иванова Паунска
  89.   СОА17-ГР94-2607/12.04.2017 г.   Георги Пламенов Божинов
  90.   СОА17-ГР94-2608/12.04.2017 г.   Георги Станиславов Стоянов
  91.   СОА17-ГР94-2638/13.04.2017 г.   Таня Спасова Танова
  92.   СОА17-ГР94-2640/13.04.2017 г.   Геновева Симеонова Шопова
  93.   СОА17-ГР94-2663/18.04.2017 г.   Иван Илиев Илиев
  94.   СОА17-ГР94-2678/18.04.2017 г.   Александра Владиславова Владиславова
  95.   СОА17-ГР94-2675/18.04.2017 г.   Христина Стоянова Джартова
  96.   СОА17-ГР94-2691/19.04.2017 г.   Десислава Владимирова Караиванова
  97.   СОА17-ГР94-2695/19.04.2017 г.   Сребрина Кирилова Хашъмова
  98.   СОА17-ГР94-2741/20.04.2017 г.   Геновева Асенова Бакалова
  99.   СОА17-ГР94-2794/21.04.2017 г.   Даниела Петрова Николова
  100.   СОА17-ГР94-2795/21.04.2017 г. и СОА17-ГР94-2795/26.04.2017 г.   Тотка Петкова Вълчева
  101.   СОА17-ГР94-2783/21.04.2017 г.   Златка Неделчева Иванова
  102.   СОА17-ГР94-2774/21.04.2017 г.   Димитрина Иванова Фускова
  103.   СОА17-ГР94-2770/21.04.2017 г.   Наталия Христова Идакиева
  104.   СОА17-ГР94-2780/21.04.2017 г.   Нели Димитрова Стоянова
105. СОА17-ГР94-2514/07.04.2017 г.   Пенка Илиева Панамска
106. СОА17-ГР94-2530/10.04.2017 г.   Александър Николаев Попов