Новини

Обратно Удължаване на срока за представяне на бизнес програмата на допуснатите кандидати, участващи в конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД

 

 На проведено заседание на 11.11.2021 г. Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД, избрана с Решение № 405 на Столичния общински съвет по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., взе следните решения:

 

1. Допуска  до участие в конкурса следния кандидат:

- Любен Томов – вх. № СОА21-ГР94-4780/13.09.2021 г.

 

2. Срокът за представяне на бизнес програмата на допуснатите кандидати се удължава до 06.12.2021 г. Същата следва да бъде предоставена от 05.11.2021 г. до 06.12.2021 г. вкл. на хартиен носител, на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД, с препоръчителен обем до 20 печатни страници, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg