Новини

Обратно Удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 до 22.01.2021 г.

 

ОБЯВА

 

Столичният общински съвет, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание Решение № 540 от 12.11.2020 г. на Столичния общински съвет, удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 г. до 22.01.2021 г.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му и не страда от психически заболявания.

Кандидатите подават в срок до 22.01.2021 г. в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 следните документи:

  1. Заявление (по образец – Приложение №2), което се получава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 и съдържа писмено съгласие на кандидата;

  2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

  3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

  4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

  5. Данни за контакт на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;

  6. Мотивационно писмо;

  7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;

  8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).