Новини

Обратно Столичният общински съвет удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 г. до 26.02.2021 г.

 

ОБЯВА

 

Столичният общински съвет, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание Решение № 48 от 14.01.2021г. на Столичен общински съвет, удължава  срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025г. до 26.02.2021 г.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има  настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му, и не страда от психически заболявания.

Кандидатите подават в срок до 26.02.2021 г. в Деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 следните документи:

     1. Заявление (по образец – Приложение № 2), което се получава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 и съдържа писмено съгласие на кандидата;

      2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

      3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

      4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

      5. Данни за контакт  на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;

      6.  Мотивационно писмо;

      7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;

    8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).