Новини

Обратно Столичният общински съвет удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 г. до 31.07.2020 г.

 

ОБЯВА

 

Столичният общински съвет, на основание Решение № 235 по Протокол № 15/11.06.2020 г. и чл. 68 от ЗСВ, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 г. до 31.07.2020 г.

 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му и не страда от психически заболявания.

 

Кандидатите подават в срок до 31.07.2020 г. в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 следните документи:

1. Заявление (по образец – Приложение № 2), което се получава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33, и съдържа писмено съгласие на кандидата;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Данни за контакт на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;

6. Мотивационно писмо;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).