Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност

ОБЯВА

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯВЯВА

 

На основание чл. 144, ал. З от Търговския закон, чл. 64, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 41, ал. 1 и чл. 56а – 56д от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение № 376 от 14.06.2018 г. на Столичния общински съвет:

I. Конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност:

1. „Диагностично-консултативен център XIII – София” ЕООД.
2. „Диагностично-консултативен център XXV – София” ЕООД.
3. „Медицински център IX – София” ЕООД.

 

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

II. Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите в конкурса следва да отговарят на следните условия:

1.1. Да притежават висше образование и имат най-малко пет години трудов и/или осигурителен стаж.
1.2. Да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.
1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

III. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, за което се кандидатства, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват: името на подателя, датата и часът на подаването му.

Пликът съдържа следните документи:

1. Заявление
2. Автобиография
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование
4. Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка
5. Свидетелство за съдимост
6. Декларация относно обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения.

IV. Кандидатите могат да подават документи само за едно лечебно заведение като посочват същото в заявлението си.

V. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация относно темите – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане контрола на лечебните заведения и образец на декларация за обстоятелства по чл. 41, ал. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения, в срок до 27.07.2018 г., в деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул. „Московска” № 33.

VI. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София – 1000, ул. "Московска" № 33, в срок до 27.07.2018 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VII. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания ще се състои на 30.07.2018 година от 10.00 ч. в Столична община, ет. 1., зала „Официална” в присъствието на заявителите.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/981-10-39 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община.

 

Председател на СОС: ( п )
Елен Герджиков


Декларация